Co to są PESy?

Skrót PES pochodzi od słów: podmiot ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna -  łączy aktywność gospodarczą,  obywatelską i społeczną. Przez działania gospodarcze realizuje cele społeczne:

 • dając szanse na pracę osobom, które nie są w stanie zatrudnić się na otwartym rynku pracy,
 • wspierając finansowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego, 
 • generuje środki na inicjatywy prospołeczne.

Do podmiotów ekonomii społecznej  w Poznaniu zaliczamy:

-  Stowarzyszenia i fundacje, w szczególności prowadzące działania gospodarcze

 • Wśród organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) są takie, które w swoich działaniach używają instrumentów ekonomicznych do realizacji celów społecznych.
 • Organizacje te prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną, z której zyski przekazywane są na cele statutowe.

-  Spółdzielnie socjalne

 • Są przedsiębiorstwami opartymi na osobistej pracy członków, którzy w ten sposób dostają szansę na reintegrację społeczną i zawodową.
 • Członkami spółdzielni lub jej pracownikami mogą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: na przykład osoby z niepełnosprawnością, w kryzysie bedzomności, walczące z uzależnieniami.
 • Spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności przeznaczany jest na cele statutowe.
 • Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego.

-  Spółki non-profit

 • Spółka kapitałowa not for profit (nazywana potocznie spółką non profit) jest przedsiębiorstwem społecznym, w którym obok działalności ekonomicznej ważną rolę odgrywa cel społeczny.
 • Wypracowany zysk nie jest przeznaczany do wypłaty wspólnikom,ale przekazywany na cele statutowe.
 • Najważniejszym dokumentem wewnętrznym jest umowa spółki, sporządzona w formie aktu notarialnego, która w szczególności określa cele, strukturę, liczbę i wysokość udziałów oraz zasady podziału zysków.

-  Warsztaty Terapii Zajęciowej

 • Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  mogą ubiegać się o rehabilitację w WTZ, w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji, które mogą umożliwić podjęcie pracy.
 • Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty jak np. jednostki samorządu terytorialnego, zakłady pracy chronionej.
 • W WTZ realizowane są zajęcia, przyczyniające się do poprawy funkcjonowania społecznego uczestników i nabywania nowych umiejętności.
 • Poznańskie WTZ wytwarzają wiele pięknych, użytkowych przedmiotów.
 • Niektóre WTZ nie sprzedają swych produktów. Wszystkim można pomóc przekazując darowiznę na konto prowadzącej je organizacji.