Tablice i urządzenia reklamowe

NIELEGALNE REKLAMY

W związku z zastrzeżeniami wyrażonymi w rozstrzygnięciu nadzorczym nr IR-III.4131.4.2023.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w zakresie obowiązujących kompetencji do określania legalności nośników reklamowych, uprzejmie informujemy, iż wnioski we wspomnianym zakresie skierowane do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, przekazane zostaną wg kompetencji do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Mając na uwadze potrzeby Mieszkańców związane z dostępem do informacji na rzecz poprawy estetyki przestrzeni publicznej Poznania informujemy, iż zestawienia parametrów decyzji UA UMP z pełną informacją geodezyjną można odnaleźć pod adresem:

http://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-dokumentow,lib,1001/
http://sip.poznan.pl/sip/decyzje_wuia/decyzje

Zachęcamy również do  korzystania z publicznej wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, adres usługi to:

http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/


WAŻNE 

Po wejściu w życie Uchwały NR LXXXVIII/1671/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2023 r.  w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania nadrzędnie obowiązują jej zapisy dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w stosunku do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


DEFINICJE ISTNIEJĄCE

Tablica reklamowa - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej eks­pozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2, pkt 16b

Urządzenie reklamowe - należy przez to rozumieć przedmiot mate­rialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elemen­tami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzy­stywanych zgodnie z ich przeznaczeniem

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2, pkt 16c


ZAPISY UCHWAŁY

Tekst uchwały dostępny jest tutaj.