Jacek Jaśkowiak poleca:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka przyznawany jest przedsięwzięciom i inicjatywom wartościowym społecznie i istotnym dla rozwoju i promocji Miasta Poznania takim jak inicjatywy społeczne, kulturalne, obywatelskie, edukacyjne, sportowe, ekonomiczne, ekologiczne i prośrodowiskowe, prozdrowotne, itp. 

Udzielenie Honorowego Patronatu Prezydenta wydarzeniu ma wymiar symboliczny i jest wyrazem uznania władz miasta dla inicjatyw interesujących i cennych w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Przyznanie przez Prezydenta Miasta Patronatu Honorowego przedsięwzięciu ma charakter uznaniowy i nie jest uwarunkowane ani regulowane odrębnymi przepisami.

Informacje o udzielonych patronatach publikujemy w Kalendarium.

DODATKOWE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA:

1. Uzyskanie Honorowego Patronatu Prezydenta nie zwalnia organizatorów z obowiązku ubiegania się o wymagane zezwolenia na realizację przedsięwzięcia w wydziałach Urzędu Miasta Poznania, bądź miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w żadnym wymiarze nie stanowi argumentu na drodze do ich uzyskania

2. Udzielenie honorowego patronatu nie oznacza, że Miasto Poznań staje się współorganizatorem przedsięwzięcia

3. Patronat nie ma charakteru stałego

4. Patronat nie stanowi podstawy do uzyskania wsparcia finansowego z budżetu Miasta Poznania na realizację przedsięwzięcia

5. Organizator przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Prezydenta zobowiązany jest do zamieszczenia stosownej informacji w publikowanych materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia

6. Prośbę o Patronat Honorowy należy kierować do Prezydenta na załączonym formularzu, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, nie później, niż miesiąc przed początkiem planowanego wydarzenia

7. Organizator wydarzenia jest odpowiedzialny za jego promocję. Wszelkie działania promocyjne podejmowane przez organzatora muszą być zgodne z prawem. Plakaty, ulotki oraz inne materiały reklamowe zawierające informacje o objęciu danego przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania, mogą być rozpowszechniane jedynie na legalnych nośnikach i wywieszane w miejscach do tego przeznaczonych. Prowadzenie działań promocyjnych z naruszeniem powyższych zasad skutkować będzie cofnięciem Honorowego Patronatu Prezydenta.

8. Przedsięwzięcia, które zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania, powinny być organizowane w miejscach przystosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacji

na temat Patronatów Prezydenta Poznania udziela:
Paulina Szeląg,
Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, tel. 61 878 4861

Załączniki