Instalacja do Odzysku Odpadów Biodegradowalnych - Biokompostownia

Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych (Biokompostownia) wybudowana została przy Składowisku Odpadów w Suchym Lesie zarządzanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.

 W ramach projektu powstała m.in. instalacja fermentacji odpadów oraz kompostownia odpadów po fermentacji, w których zagospodarowywane są bioodpady zbierane selektywnie od mieszkańców. Z założeń projektu wynika, że BIOKOMPOSTOWNIA będzie rocznie przerabiała ok. 30 000 ton odpadów z czego:

-  18 000 ton odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych)

- 12 000 ton odpadów biodegradowalnych - kuchennych - (resztki żywności, obierki i skórki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, niewykorzystane wyroby piekarskie, fusy po kawie i herbacie).

Selektywnie zbierane przez mieszkańców odpady zielone oraz odpady biodegradowalne (kuchenne) przewożone są do BIOKOMPOSTOWNI. W procesie ich fermentacji i kompostowania powstanie energia elektryczna i cieplna oraz wysokiej jakości kompost. Dobowa moc przerobowa wynosi - 83,33 Mg.

Proces przetwarzania odpadów trwa około 84 dni i składa się z następujących etapów:

-          strefa przyjęcia odpadów - czas buforowania odpadów maksymalnie 3 dni

-          wstępne przygotowanie do procesu fermentacji i kompostowania

-          instalacja fermentacji suchej - 7 komór fermentacji - proces trwa nie krócej niż 21 dni

-          instalacja kompostowania w systemie zamkniętym - 7 komór kompostowania - 21 dni

-          proces dojrzewania kompostu pod wiatą

Proces przetwarzania bioodpadów polega na:

-          przygotowaniu odpadów zielonych i biodegradowalnych do biologicznego przetwarzania w procesach fermentacji i kompostowania,

-          odzysku frakcji materiałowych nadających się do recyklingu,

-          odzysku energii z odpadów - produkcji biogazu wraz z jego energetycznym wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Podstawowe cele BIOKOMPOSTOWNI:

  • redukcja ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania,
  • przetwarzanie stabilizatu na kompost o walorach nawozowych,
  • odzysk energii z odpadów - produkcja biogazu w procesie fermentacji suchej i energetyczne wykorzystanie metanu poprzez jego spalanie - produkcja energii elektrycznej i cieplnej.

Finansowanie projektu

Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę 62 143 100,00 zł netto. Na realizację projektu uzyskano jednak dofinansowanie w wysokości 22 929 371,09 zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także dwie pożyczki preferencyjne - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 10 777 347,2 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22 043 445 zł. Wkład własny Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Poznań wyniósł 6 392 936,71 zł. 

Zobacz także

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej