Jak powinien wyglądać wniosek i gdzie się go składa?

Wniosek należy wypełnić zawierając w nim między innymi:

 • opis planowanej inwestycji wraz z szacunkową wartością zadania,
 • wykaz mieszkańców, którym będzie służyć wnioskowana inwestycja,
 • informacje o wielkości dofinansowania ze strony Miasta.

Wniosek należy uzupełnić niezbędnymi załącznikami, którymi są:

 1. Zaświadczenie o rejestracji Stowarzyszenia, jeśli takowe zostało założone,
 2. Opinia Rady Osiedla odnośnie planowanej inwestycji,
 3. Dokumentacja techniczna,
 4. Kosztorys inwestorski,
 5. Pozwolenie na budowę lub w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - zaświadczenie o braku przeciwskazań do rozpoczęcia robót,
 6. Mapa stanu prawnego,
 7. W przypadku naruszenia praw własności - akt notarialny (służebność gruntowa na rzecz gestora sieci),
 8. Wykaz mieszkańców, którym będzie służyć wnioskowana inwestycja.

Wniosek na realizację jest rozpatrywany w trybie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego. Oznacza to, że odpowiedź na wniosek powinna nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do urzędu (w sprawach skomplikowanych do 60 dni). W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub wymaga uzupełnień, Stowarzyszenie zostanie poproszone o stosowne uzupełnienia.

Wnioski mogą być składane w sposób ciągły. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, jakie wynikają ze specyfiki działania samorządu i wydatkowania środków publicznych na realizację zadań samorządu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej