Krok po kroku z inwestycją

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy sprawdzić, czy teren, na którym ma być realizowana   inwestycja   jest własnością Miasta Poznania  (informacje te można pozyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań). Uwaga!  Realizacja inwestycji dotycząca budowy nawierzchni, chodnika oraz oświetlenia jest możliwa WYŁĄCZNIE na terenie stanowiącym własność Miasta Poznania.               
Jeżeli chodzi o realizację sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, możliwa jest na terenie prywatnym, wówczas niezbędny jest akt notarialny - prawo użytkowania ustanowione     
na rzecz Aquanet SA. Przy realizacji inwestycji sieci wod. - kan., jeśli grunty są własnością Miasta, ale nie we władaniu Zarządu Dróg Miejskich, koszty związane z zajmowaniem nieruchomości przez wykonawców robót należy uregulować w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM, ul. Gronowa 20 w Poznaniu.

 • Ustalenie rodzaju podmiotu, który będzie reprezentować mieszkańców. Może się to odbywać w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - fundacji i stowarzyszeń, jak również za pośrednictwem podmiotów: stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.
 • Uzyskanie warunków technicznych dla planowanej inwestycji, które wydaje odpowiednia jednostka.
  Informacja w tej sprawie w zależności od rodzaju inwestycji:

            -nawierzchnia, oświetlenie - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,

           -sieć wodociągowo - kanalizacyjna - Aquanet S.A. ul Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

 • Sporządzenie bądź zlecenie wykonania kosztorysu inwestorskiego określającego szacunkową wartość robót budowlanych.
 • Skontaktowanie się z projektantem w celu opracowania dokumentacji projektowej.
 • Złożenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z załącznikami (Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. 3 maja 46, 61-728 Poznań, I piętro, pokój 110, 111).
 • Po otrzymaniu informacji o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, Wydział przygotowuje umowę pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem na realizację zaplanowanej inwestycji.
 • Podpisanie umowy z Miastem na realizację zadania publicznego zaakceptowanego przez Komisję.
 • W przypadku inwestycji, których wartość przekracza 30 000 euro, tj. 129 351 złotych netto (159 101,73 złotych brutto) Wnioskujący jest zobowiązany do wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony).
 • W przypadku inwestycji, których wartość nie przekracza 30 000 euro Wnioskujący powinien dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert minimum trzech wykonawców w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert.

Uwaga!

W sytuacji, gdy pomimo wystosowania zapytania ofertowego, do co najmniej trzech wykonawców wpłynie tylko jedna oferta - uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

 • Po wyborze wykonawcy i zakończeniu postępowania przetargowego,
 • Wnioskujący przekazuje dokumentację przetargową Miastu,
 • Podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie jej kopii Miastu.

Uwaga! 

W umowie należy zawrzeć zapis: "Wnioskodawca działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania".

 • Po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych prac, stwierdzonych podpisami wykonawcy, inspektora nadzoru, przedstawiciela osób wnioskujących oraz przedstawiciela Miasta, mieszkańcy wspólnie z Miastem przystępuje do rozliczenia finansowego zadania.

Uwaga! 

Miasto finansuje realizację zadania po uruchomieniu w pierwszej kolejności środków Wnioskuącego. Rachunki (faktury) wraz z potwierdzeniem zapłaty są sprawdzane pod względem celowości ich poniesienia.

Wszystkie rachunki, faktury dotyczące realizacji inwestycji np. za uzyskanie wymaganych uzgodnień decyzji administracyjnych muszą być wystawiane na Wnioskodawce
(nie na osobę fizyczną) oraz płacone z konta Wnioskodawcy.

 • Wnioskodawca zgłasza do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenie budowy.
 • Wnioskodawca dostarcza Miastu dokument potwierdzający zakończenie inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą.