Mapa akustyczna 2017

Mapa akustyczna została stworzona w celu oceny wielkości hałasu w mieście oraz oceny narażenia mieszkańców na hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, lotniczy i przemysłowy.

Wyznaczony w mapie poziom hałasu nie przedstawia jego chwilowej wartości, lecz jest wyrażony za pomocą średniorocznych wskaźników hałasu:

  • LDWN - poziom dzienno (D) - wieczorno (W) - nocny (N) hałasu wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (600 -1800), pory wieczoru (1800 - 2200) oraz pory nocy (2200 - 600)
  • LN - poziom nocny (N) hałasu wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich nocy w roku (2200 - 600).

Mapa akustyczna obejmuje część opisową oraz część graficzną. Część graficzna zawiera zestaw map dla każdego rodzaju hałasu :

  • mapy emisyjne - Mapy prezentujące poziom emitowanego hałasu, wyznaczony w odległości 10 m od źródła dźwięku dla sytuacji niezakłóconego rozprzestrzeniania się hałasu, tzn. bez uwzględnienia uwarunkowań terenowych i przeszkód w propagacji hałasu.
  • mapy imisyjne - Mapy obrazujące poziom hałasu w środowisku, z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania oraz  lokalnych warunków meteorologicznych.
  • mapy wrażliwości hałasowej obszarów - Mapy przedstawiające rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu.
  • mapy terenów zagrożonych hałasem - Mapy prezentujące wielkość przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Część opisowa mapy akustycznej

Część graficzna mapy akustycznej 

(warstwa tematyczna: Środowisko - Mapa akustyczna 2017)

Mapa akustyczna dla Miasta Poznania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Załączniki