Miasto Poznań w okresie od 1 września 2017 r.  do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt pt. "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania"

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, Żłobkiem Kaczka Dziwaczka oraz Prywatnym Żłobkiem Kolorowy Domek.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 (poddziałanie 6.4.2). 

Wartość projektu 2 513 670,78 zł, dofinansowanie z EFS: 2 136 620,16 zł

W ramach projektu utworzone zostaną 84 miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat, w tym 59 w formie żłobka oraz 25 miejsc opieki zapewnionych u dziennych opiekunów.

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo wyłączone z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do 3 lat zostaną objęte aktywizacją zawodową.

Projekt "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania" umożliwi rodzicom/opiekunom prawnym, którzy wychowują dziecko/dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia powrót do pracy lub podjęcie pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie dziecku/dzieciom opieki w:

- Żłobku Kaczka Dziwaczka, ul Czechosłowacka 8, Poznań,

- Prywatnym Żłobku Kolorowy Domek, ul. Junacka 7, Poznań,

- U dziennego opiekuna (7 lokalizacji na terenie Poznania).

Opłata za pobyt dziecka w żłobku lub u dziennego opiekuna wraz z wyżywieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosić będzie 355,28 zł miesięcznie.

Uczestnikami projektu mogą być rodzice/opiekunowie prawni (zarówno kobiety, jak  i mężczyźni),którzy:

1)      mieszkają na terenie Poznania;

2)      wychowują dziecko/dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia,

3a) są zatrudnieni i przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym i planują powrót do pracy;

3b) lub są osobami, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę i planują podjąć pracę,

3c)   lub są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo i planują podjąć pracę.

Do udziału w projekcie zapraszamy także rodziców/opiekunów, którzy są niepełnosprawni. Osoby niepełnosprawne przyjmowane będą priorytetowo.

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zostaną objęte aktywizacją zawodową:

- Indywidualny Plan Działania

- pośrednictwo pracy

- kursy (m. in.: Rachunkowość i księgowość, Prawo jazdy kat. D, Obsługa kas fiskalnych, Przedstawiciel handlowy, Opiekun/ka dzieci i osób starszych)

- staże

Zgłoszenia do projektu:

1. e-mail (o treści "zgłoszenie do projektu" w celu uzyskania pełnej dokumentacji) na adres: projekt_dzieci@um.poznan.pl

2. osobiście (uzyskanie dokumentacji):

- Biuro Projektu, pok. 305 A, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, Poznań

- Żłobek Kaczka Dziwaczka, ul. Czechosłowacka 8, Poznań

- Prywatny Żłobek Kolorowy Domek, ul. Ułańska 15/64, Poznań

Dokumenty do projektu należy składać w Biurze projektu, pok. 305A, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46 w Poznaniu

Informacje można uzyskać:

Poznań Kontakt: 61 646 33 44

Biuro projektu: 61 878 40 30, 61 878 40 29, 61 878 54 29

Powiatowy Urząd Pracy: (rekrutacja: 61 8 345 666, informacja o projekcie: 61 8 345 685/732)

Żłobek Kaczka Dziwaczka: 512 358 376

Prywatny Żłobek Kolorowy Domek: 793 607 460

www.poznan.pl/wracapraca

Przyjęcie do projektu po spełnieniu warunków zależne jest od dostępnej w danym czasie liczby miejsc w żłobkach lub u dziennych opiekunów. W przypadku zapełnienia miejsc opieki stworzona zostanie lista rezerwowa.