Dzienny opiekun praca - informacje

Miasto Poznań zatrudni dziennych opiekunów

W związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (6.4.2)

Dzienny opiekun to forma opieki najbardziej zbliżona do warunków domowych, to także możliwość połączenia opieki nad własnym dzieckiem z aktywnością zawodową

Zadania dziennego opiekuna:

 • opieka nad 3 lub 4 dzieci w wieku do 3 lat w warunkach zbliżonych do domowych;
 • gotowość do pełnienia dyżurów w sytuacji, gdy inny opiekun nie może sprawować opieki, np. z powodu choroby (maksymalna liczna dzieci pod opieką w tym okresie - 5)
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji w związku ze sprawowaną opieką (listy obecności, itp.)
 • współpraca z rodzicami;
 • możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy w opiece nad dziećmi

Kto może zostać dziennym opiekunem?

 • Osoba fizyczna, która nie była karana oraz pozbawiona władzy rodzicielskiej ani też nie władza rodzicielska nie była jej ograniczona
 • Osoba, która posiada predyspozycje osobowościowe do sprawowania opieki nad dziećmi
 • Osoba, która odbyła szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy lub zadeklaruje, że ukończy je przed rozpoczęciem sprawowania opieki
 • Osoba, która posiada lokal na terenie Poznania (własne mieszkanie, dom, lub lokal, który wynajmuje)
 • Osoba, która posiada badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o świadczenie usług
 • opieka sprawowana w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach uzgodnionych z rodzicami
 • dziennie przewiduję się świadczenie usługi przez 10 h
 • wynagrodzenie do 23,40 zł brutto za godz. (stawka uzależniona od liczby dzieci, które będą pod opieką  - 3 lub 4)
 • Miasto Poznań zapewnia 160 godzinne szkolenie
 • Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018
 • Możliwość dalszej współpracy w okresie dwóch kolejnych lat na nowych warunkach
 • Miasto Poznań pokrywa koszty wyżywienia dla dzieci
 • Miasto Poznań zapewnia doposażenie lokalu dziennego opiekuna w sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki, a także drobne usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w lokalu (np. zabezpieczenie gniazdek elektrycznych, grzejników)

Szczegółowe informacje: biuro projektu: ul. 3 Maja 46, Poznań, Urząd Miasta Poznania

Tel. 61 878 40 30, 61 878 40 29

lub na stronach:

http://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-o-otwartych-konkursach-ofert-na-realizacje-zadan-w-obszarze-dzialalnosc-na-rzecz-rodziny-macierzynstwa-rodzicielstwa-upowszechniania-i-ochrony-praw-dziecka-1,c,8143/

www.witkac.pl   (ogłoszenie nr: 67/2017)

HARMONOGRAM:

Zgłoszenia: od 5 października do 26 października 2017

Weryfikacja i wybór ofert, podpisanie umów: do 15 listopada:

Szkolenia: od 15 listopada do 15 grudnia:

Praca: od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

Załączniki