Polityka prywatności

Polityka prywatności

Urząd Miasta Poznania odpowiedzialny za prowadzenie Miejskiego Informatora Multimedialnego ‑ oficjalnego portalu Miasta Poznania, zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie prawa użytkowników do prywatności. Prezentowana informacja opisuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach portalu poznan.pl i jego części składowych oraz jak wygląda ochrona danych osobowych użytkowników portalu.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu poznan.pl i jego części składowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu poznan.pl zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi. Szczegółowe regulacje towarzyszące wszystkim usługom mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Urząd Miasta Poznania wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. Odbiorcą danych jest podmiot zajmujący się obsługą informatyczną Administratora (tworzeniem, rozbudową i obsługą informatyczną portalu poznan.pl): Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez portal poznan.pl za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu, w szczególności w ramach proponowanych e-usług oraz usługi "Newsletter Miejskiego Informatora Multimedialnego" i w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Szczegółowy cel oraz komplet niezbędnych informacji wymaganych obowiązującym prawem podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych osobowych użytkownika portalu poznan.pl.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Urzędowi Miasta Poznania w ramach uruchomionych usług.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług lub aplikacji w portalu poznan.pl, może się zwrócić bezpośrednio do administratora usługi lub administratora danych osobowych z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: iod@um.poznan.pl

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek portalu poznan.pl dane osobowe użytkowników, również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu poznan.pl osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Dane, jakie Administrator może ujawnić, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w tym przypadku Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, które zajmuje się tworzeniem, rozbudową i obsługą informatyczną portalu poznan.pl i jego części składowych, z których pochodzą dane zarządzane przez administratora.

Przetwarzanie innych danych użytkowników portalu poznan.pl

W ramach portalu poznan.pl i jego częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących użytkowników odwiedzających portal.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu - w szczególności wszelkiego rodzaju hasła - przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Polityka prywatności
  • Pliki cookies