Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Tytuł projektu : Park Rataje w Poznaniu

Okres realizacji: 2015 - 2019

Wartość projektu: 21 370 212,37 zł

Kwota dofinansowania: 11 882 619,69 zł

Projekt numer POIS.02.05.00-00-0027/16 w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Parku na pow.13,79 wraz z wyposażeniem. W wyniku realizacji projektu powstanie ponad 76% dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej tj. 10,47 ha.

Po utworzeniu Park będzie obiektem ogólnodostępnym, a wstęp do niego będzie bezpłatny. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin oraz traw (łączna liczba nowych nasadzeń 103 534 szt.), drobne prace rekultywacyjne oraz wykonanie elementów infrastruktury dla udostępniania zieleni (dofinansowanie elementów dodatkowych wymienionych nie przekracza 30% całego dofinansowania projektu w ramach kosztów kwalifikowalnych).

Dodatkowo, Wnioskodawca ze środków własnych, sfinansuje inną infrastrukturę towarzyszącą, która uatrakcyjni teren nowego Parku. W ramach projektu planuje się wdrożenie gospodarki drzewostanem polegającej na usunięciu drzew i krzewów (296 szt.) suchych lub zagrażających bezpieczeństwu , w powiązaniu z cięciami pielęgnacyjnymi i sanitarnymi istniejącego starodrzewu, w tym rośliny należące do inwazyjnych gatunków obcych (dereń rozłożny).

Projekt obejmuje także wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów ozdobnych, bylin, roślin jednorocznych i cebulowych, założenie trawników, łąk kwietnych i nawierzchni z roślin okrywowych. Nasadzenia te z nawiązką skompensują wycięte martwe lub uszkodzone drzewa i krzewy.

Do wykonania nowych nasadzeń zostaną wykorzystywane gatunki rodzime w tym drzewa i krzewy, które wydzielają najwięcej tlenu (min. lilak Meyera 'Palbin', sosna górska "Mops', sosna górska "Gnom', grab pospolity "Fastigiata' jesion wyniosły, klon jawor "Brilliantissimum', klon pospolity "Golden Globe', klon polny "Elsrijk').

Realizacja projektu przyczyni się do zatrzymania bądź zmniejszenia spływu powierzchniowego wody.

"Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej." 


Zobacz także:


Tytuł projektu: "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu"

Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie ul. Bałtyckiej na odcinku od mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Syrenią tak zwany I ETAP inwestycji, to element większego projektu infrastrukturalnego pn.: "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągi drogi krajowej nr 92 w Poznaniu", obejmującego ponadto przebudowę północnej nitki mostu Lecha II ETAP inwestycji oraz budowę węzła komunikacyjnego "Nowa Naramowicka" III ETAP inwestycji - jakie to etapy przewidziano do realizacji w kolejnych latach.

Rozbudowa ul. Bałtyckiej (ciąg drogi krajowej nr 92) na odcinku od mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Syrenią długości ok. 1400m, do przekroju 2x2 (jezdnie rozdzielone pasem zieleni) oraz rozbudowa skrzyżowań z ul. Gdyńska, Syrenią i Chemiczną - jest to I ETAP przedmiotowej inwestycji

Przebudowa północnej nitki mostu Lecha (ciąg drogi krajowej nr 92) zlokalizowanego w pasie drogowym ulic Lechickiej i Bałtyckiej polegająca na jej rozbudowie do przekroju 3-pasowego i dostosowaniu nowej konstrukcji do wyższej klasy obciążenia - jest to II ETAP przedmiotowej inwestycji

Budowa węzła "Nowa Naramowicka" zlokalizowanego u zbiegu ulic Naramowickiej i Lechickiej (ciąg drogi krajowej nr 92) umożliwiająca m.in. bezkolizyjny przejazd na ciągu ulicy Lechickiej (drogi krajowej nr 92) w obszarze tego skrzyżowania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej przy ul. Serbskiej i Lechickiej - jest to III ETAP przedmiotowej inwestycji

Łączna długość przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 92 wynosi około 2,571 km. Realizacja poszczególnych w/w elementów (etapów) projektu przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu.

Głównym celem projektu jest realizacja połączenia drogowego o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego bardziej efektywne niż miało to miejsce dotąd powiązanie Poznania jako istotnego węzła komunikacyjnego z międzynarodową siecią drogową TEN-T. To z kolei, poprzez wysokiej jakości powiązania drogowe ma spowodować zwiększenie dostępności transportowej regionu oraz kraju zarówno w układzie lokalnym jak i europejskim.

Celami cząstkowymi projektu są:

  • poprawa płynności ruchu,
  • przyczynienie się do wzrostu atrakcyjności miasta Poznania jako potencjalnego miejsca dla realizacji nowych inwestycji poprzez poprawę warunków podróżowania,
  • poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu,
  • zmniejszenie szkodliwych skutków spowodowanych nadmiernym hałasem komunikacyjnym,
  • zmniejszenie kosztów komunikacyjnych ruchu (związanych z czasem, eksploatacją pojazdów, zdarzeniami drogowymi, emisją toksyn, hałasem i zmianami klimatu),
  • stworzenie warunków dla aktywizacji gospodarczej sąsiadujących terenów realizowanych m.in. przez udostępnienie projektowanej trasy dla ruchu ciężkiego w wyniku dostosowania jej do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś,
  • zmniejszenie uciążliwości ruchu kołowego dla mieszkańców północnych osiedli Poznania poprzez upłynnienie (poprawa przepustowości) ruchu na  istotnej części ciągu  jakim jest przedmiotowy odcinek objęty projektem.

Całkowity koszt realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie wynosi: 244 443 500,63 zł,

Kwota dofinansowania: 121 668 705,17 zł


Tytuł projektu: Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka

Okres realizacji: 2019-2022

Wartość projektu: 130 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 59 049 593,00 zł

Projekt nr POIS.06.01.00-00-0030/16 w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Zakres prac:

budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka.


Tytuł projektu: Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa

Okres realizacji: 2017-2020

Wartość projektu: 100 ooo ooo,oo zł

Kwota dofinansowania: 45 422 764,00 zł

Projekt nr POIS.06.01.00-00-0032/16 w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Zakres projektu:

- przebudowa torowisk tramwajowych;

- przebudowa układu komunikacyjnego w tym: zawężenie jezdni, poszerzenie chodników oraz budowa dróg rowerowych

- wprowadzenie zieleni.

Przebudowa ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka.


Tytuł projektu : Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego

Okres realizacji : 2014 - 2022

Wartość projektu : 64 434 622,33 zł

Kwota dofinansowania: 27 249 407,91 zł

Projekt numer POIS.06.01.00-00-0045/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. 

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. Wielkopolskim, w granicach administracyjnych m. Poznań. Przedmiotem projektu jest realizacja przebudowy torowiska w ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego/Żeromskiego do ul. Prusa, o łącznej długości trasy tramwajowej 1,24 km.

Projekt dowiązano do przebudowanego w latach 2015-2016 węzła "Żeromskiego", a także istniejącego torowiska w ul. Dąbrowskiego za ul. Prusa (na wysokości ul. Strzałkowskiego) oraz w ul. Kraszewskiego na skrzyżowaniu    z ul. Słowackiego.

Inwestycja obejmuje wykonanie torowiska o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych w celu zwiększenia efektywności systemu komunikacji publicznej, przeciwdziałania zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego oraz kształtowania zachowań komunikacyjnych mieszkańców, poprzez realizację idei tzw. eko-mobilności, obejmującej działania podejmowane w celu zwiększenia udziału podróży dokonywanych  w sposób minimalizujący zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Przedstawione rozwiązania mają na celu promowanie komunikacji zbiorowej z zapewnieniem dostępu do niej osobom niepełnosprawnym, poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury przystankowej i dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Zakłada się także osiągnięcie m. in. trwałości, stabilności, poprawy bezpieczeństwa ruchu, ograniczenia emisji drgań i hałasu oraz poprawienie komfortu podróżowania.

W ramach w/w inwestycji planuje się:

- przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego, wraz z podtorzem i odwodnieniem, a także siecią trakcyjną (w tym likwidację podwieszeń trakcji do budynków),

- przebudowę istniejących platform przystankowych,

- budowę parkingów rowerowych w sąsiedztwie przystanków,

- przebudowę infrastruktury towarzyszącej w ramach likwidacji kolizji,

- przebudowę oświetlenia ulicy i przystanków,

- przebudowę podstacji trakcyjnej (transformatorowo-prostownikowej) "Janickiego".


Tytuł projektu : Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej.

Okres realizacji : 2014 - 2022

Wartość projektu : 171 043 844, 56 zł

Kwota dofinansowania : 56 999 376, 53 zł

Projekt numer POIS.06.01.00-00-0040/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Projekt oraz wykonawstwo robót budowlanych dla przebudowy/budowy dwutorowej trasy tramwajowej w na odcinku od ul. Kórnickiej przez os. Lecha, Rondo Żegrze do ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu.

Projekt zakłada dla odc. od ul. Kórnickiej do Ronda Żegrze przebudowę: infrastruktury torowej, infrastruktury sieciowej, infrastruktury przystankowej, instalacji podziemnych (w zakresie przewidzianym warunkami techn. gestorów sieci) też nawierzchni drogowych i ciągów pieszych.

Dla odcinka od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej budowę infrastruktury w zakresie jak wyżej.


Tytuł projektu : Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu

Okres realizacji : 2014 - 2022

Wartość projektu : 264 439 184,33 zł

Kwota dofinansowania : 109 002 900, 02 zł

Projekt numer POIS.06.01.00-00-0039/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Projekt oraz wykonastwo robót budowlanych dla budowy dwutotrowej trasy tramwajowej w ciągu ul. Naramowice na odcinku od pętli Wilczak do rejonu ul. Błażeja.

Projekt zakłada budowę: infrastruktury torowej, infrastruktury sieciowej, infrastruktury przystankowej obieku inżynierskiego, instalacji podziemnych w zakresie przewidzianym warunkami technicznymi gestorów sieci, też nawierzchni drogowych i ciagów pieszych stanowiących integralną część przestrzeni ulic objętych zakresem projektu.


Tytuł projektu : Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych

Okres realizacji : 2016 - 2020

Wartość projektu : 20 639 047, 69 zł

Kwota dofinansowania : 14 220 940, 68 zl

Projekt numer POIS.08.01.00-00-1058/16 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa zabytkowego gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych wymagań związanych z przeniesieniem zbiorów z dziedziny sztuki i muzyki (Filia 39 oraz Filia 61) znajdujących się obecnie przy ul. Wronieckiej 15 oraz stworzenie nowej powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej.

Zakres projektu przewiduje:

- Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich zabytkowego gmachu.

W skład całego zamierzenia budowlanego wchodzi również remont niezbędnych do funkcjonowania budynku instalacji elektrycznych, przebudowa instalacji wentylacji oraz instalacji sanitarnych.

- Zakup trwałego wyposażenia i sprzętu (meblowe, audiowizualne, komputerowe) - wyłącznie elementów, które są wprost związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności kulturalnej,

- Konserwację i digitalizację zbiorów kartograficznych i najcenniejszych starodruków oraz materiałów audiowizualnych.

Projekt zakłada również pełne dostosowanie gmachu głównego Biblioteki Raczyńskich dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu planowany jest zakup innowacyjnego sprzętu przenoszącego do wirtualnej rzeczywistości (np. oculus rift) ze zintegrowanymi słuchawkami w oparciu, o które w ofercie Biblioteki Raczyńskich realizowana będzie nowa forma wydarzenia pod nazwą "Spacer po wirtualnej rzeczywistości czasów Edwarda Raczyńskiego".


Tytuł projektu : Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego. 

Okres realizacji : 2017 - 2020 

Wartość projektu : 20 987 097, 47 zł

Kwota dofinansowania : 14 341 880, 76 zł

Projekt numer POIS.08.01.00-00-1050/16 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac konserwatorskich reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu w celu efektywniejszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego mającej na celu rozszerzenie dotychczasowej działalności kulturalnej.

Zakres projektu przewiduje:

- Prace w zakresie specjalności architektonicznej, prace instalacyjne w dziedzinie elektrycznej, niskoprądowej i sanitarnej oraz prace w zakresie konserwacji zabytkowych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.

- Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. Działania realizowane po zakończeniu inwestycji to utworzenie multimedianej biblioteki i czytelni oraz odrębny program edukacyjno-kulturalny.

Planując projekt, nie zapomniano również o osobach niepełnosprawnych. Doskonałym rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych w tym słabowidzących będzie wprowadzona, nowa forma oferty kulturalno - edukacyjnej tj. zwiedzanie zamku z przewodnikiem, w ramach której zwiedzający zostaną wyposażeni, w zakupione w ramach projektu, audio-wideo przewodniki.

Dopełnieniem dźwięku i obrazu będą przewodniki po Zamku w wersji papierowej.


Tytuł projektu : Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Okres realizacji : 2014 - 2017

Wartość projektu : 2 000 000, 00 zł 

Kwota dofinansowania : 1 700 000 zł

Projekt numer POIS.09.01.00-00-0125/16.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, jak i wzrost jakości świadczeń medycznych realizowanych przez Centrum Urazowe Szpitala Miejskiego w Poznaniu.

Poprzez wymianę wyeksploatowanego sprzętu i doposażenie zmodernizowanych pomieszczeń Centrum Urazowego i utworzenie dodatkowych 3 stanowisk intensywnej terapii na SOR.

Planowane działania polegają na zakupie 33 szt. aparatury medycznej i wyposażenia o wartości 2 000 0000,00 zł, w tym (w szt.):

łóżka - 11,

kardiomonitory hemodynamiczne z centralą - 9,

aparat do USG - 1,

pompy strzykawkowe do NMR - 1 (zestaw),

aparat do dializ - 2,

bronchoskop -3,

kalorymetr 1,

aparat USG - 1,

kardiomonitory - 2,

EV1000 - 1,

Moduł Ca++ do dializ - 1

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej