Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

W wypracowanie Rocznego Programu włączyły się organizacje pozarządowe poprzez udział w spotkaniach dedykowanych temu zagadnieniu, zrealizowanych w następujących terminach:

 • spotkanie dedykowane wprowadzeniu do prac nad Rocznym Programem i omówieniu jego elementów oraz sposobu formułowania zapisów, zebranie potrzeb organizacji pozarządowych
 • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych;
 • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury;
 • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, dedykowane organizacjom pozarządowym działającym na polu sportu i rekreacji;
 • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty;
 • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, dedykowane organizacjom pozarządowym działającym polu demokracji i praw człowieka
 • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska
 • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Ponadto organizacje pozarządowe miały możliwość nadsyłania proponowanych zadań priorytetowych. Propozycje zebrane od organizacji pozarządowych zostały przekazane wydziałom merytorycznym, poniżej prezentujemy je wraz z odpowiedziami wydziałów.

W dniach 5-20 września 2018 roku trwały konsultacje społeczne projektu Programu na stronie internetowej Miasta Poznania zgodnie z uchwałą Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje prowadzone były w formie:

 1. zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres;
 2. przekazania projektu Programu do konsultacji ciałom doradczym i konsultacyjnym;
 3. zebrania uwag i opinii podczas spotkania konsultacyjnego.

Do urzędu wpłynęło 41 uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i Poznańską Radę Działalności Pożytku Publicznego, z których odrzucono 11, natomiast pozostałe uwzględniono w całości lub częściowo.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej