Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

W wypracowanie Rocznego Programu włączyły się organizacje pozarządowe poprzez udział w spotkaniach dedykowanych temu zagadnieniu, zrealizowanych w następujących terminach:

  • 31 marca 2017 roku - spotkanie dedykowane wprowadzeniu do prac nad Rocznym Programem i omówieniu jego elementów oraz sposobu formułowania zapisów;
  • 11 maja 2017 - spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych;
  • 22 maja 2017 roku - spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury;
  • 23 maja 2017 roku - spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, dedykowane organizacjom pozarządowym działającym na polu sportu i rekreacji;
  • 25 maja 2017 roku - spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty;
  • 29 maja 2017 roku - spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, dedykowane organizacjom pozarządowym działającym na innych polach.

W okresie od 4 do 25 kwietnia organizacje pozarządowe miały możliwość nadsyłania proponowanych zadań priorytetowych. Propozycje zebrane od organizacji pozarządowych zostały przekazane wydziałom merytorycznym. Poszczególne wydziały Urzędu Miasta Poznania odnosiły się do propozycji priorytetowych zadań publicznych oraz przedstawiały priorytetowe zadania publiczne planowane do realizacji w 2017 roku do 15 sierpnia 2017 roku.

W dniach 10-24 października 2017 roku trwały konsultacje społeczne projektu Programu na stronie internetowej Miasta Poznania zgodnie z uchwałą Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje prowadzone były w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres;
  2. przekazania projektu Programu do konsultacji ciałom doradczym i konsultacyjnym;
  3. zebrania uwag i opinii podczas spotkania konsultacyjnego.

Do urzędu wpłynęło 18 uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, z których odrzucono 8, natomiast pozostałe uwzględniono w całości lub częściowo. Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego zarekomendowała dodatkowo cztery z powyżej wspomnianych uwag, jednocześnie pozytywnie opiniując projekt uchwały.

21 listopada 2017 roku Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę nr LVII/1066/VII/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, gdyż poza ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest to najważniejszy w Poznaniu dokument, który określa zasady współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

Poza Rocznym Programem Współpracy znajdą Pańswo pod tekstem liczne dokumenty ukazujące proces przygotowania Programu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej