Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

W wypracowanie Rocznego Programu włączyły się organizacje pozarządowe poprzez udział w spotkaniach dedykowanych temu zagadnieniu, zrealizowanych w następujących terminach:

  • spotkanie dedykowane wprowadzeniu do prac nad Rocznym Programem i omówieniu jego elementów oraz sposobu formułowania zapisów, zebranie potrzeb organizacji pozarządowych
  • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych;
  • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury;
  • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, dedykowane organizacjom pozarządowym działającym na polu sportu i rekreacji;
  • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty;
  • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, dedykowane organizacjom pozarządowym działającym polu demokracji i praw człowieka
  • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska
  • spotkanie poświęcone zadaniom priorytetowym i zapisom Rocznego Programu, zrealizowane w ramach posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Ponadto organizacje pozarządowe miały możliwość nadsyłania proponowanych zadań priorytetowych. Propozycje zebrane od organizacji pozarządowych zostały przekazane wydziałom merytorycznym, poniżej prezentujemy je wraz z odpowiedziami wydziałów.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej