Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 85/2019 24-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej ś/c o średnicy 63 mm. z rur PE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 86/2019 24-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV, kablowej sieci elektroenergetycznej śr.n.-15kV i n.n.-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 87/2019 24-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 19-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 19-04-2019 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci kablowej nn 0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji dozowania chemii technologicznej LOS w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa sieci 15kV i 0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 18-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sici kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej salonu samochodowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 83/2019 17-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 17-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną na os.Powstań Narodowych, do budynków nr 39-61
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 17-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków linii kablowej SN 15kV w zw. z wymianą istniejących kabli SN 15kV pomiędzy stacją transformatorową MST-528 Krańcowa-Czekalskie do złącza kablowego ZKSN-6099 Termy-Wileńska i pomiędzy stacją transformatorową K/E-269 Zoo Parkingi do złącza kablowego ZKSN-6099 Termy Wileńska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 82/2019 16-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej oraz budowy odcinka sieci wodociągowej DN 150mm
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej nn.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 81/2019 15-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej ś/n 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 78/2019 12-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c. dn 63 PE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2019 12-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz rurociągiem tłocznym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 80/2019 12-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej kablowej NN
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Podolan - etap II
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-04-2019 ustalenie loklizacji inwestycvji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c. dn 63 PE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 76/2019 11-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV od istniejącej linii kablowej do projekt. szafki SK-4 i dalej do projekt. złącza kablowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2019 11-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, kompaktowej stacji transformatorowej, linii klablowej nn 0,4kV, szafki oświetlenia ulic
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji 110/15 kV Szczepankowo
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-04-2019 budowa chodnika oraz skanalizowanie rowu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla efektywnej dystrybucji ciepła - etap I, likwidacja węzła grupowego w4309, budowa osiedlowej wysokoparametrowej sieci cieplnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji gazowej redukcyjnej ś/c wraz z odcinkiem gazociągu n/c i ś/c oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działek
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV relacji GPZ 4 do RS-24
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przedłużenia ul.Jasielskiej na odcinku od istniejącego przebiegu do połączenia z odcinkiem planowanym do wykonania prZez Moryson sp.z o.o.)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 75/2019 05-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV z kanalizacją telekomunikacyjną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 72/2019 04-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 73/2019 04-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV z kanalizacją telekomunikacyjną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 74/2019 04-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej SN-15kV i złącza kablowego ZKSN dla zadania - budowa ZKSN i wcięcie w linie kablową pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-237 do mST-90
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 70/2019 03-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 71/2019 03-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłużPST - etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 68/2019 02-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku biurowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu , sieciami: wodną i kanalizacyjną oraz przyłączami na terenie nieruchomości na potrzeby Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 69/2019 02-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 67/2019 01-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z niezbędną infrastrukturą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania w budynku kina na obiekt kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i budową stacji transformatorowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 65/2019 28-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 66/2019 28-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istn. infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycją
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-03-2019 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul.Drzymały
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla skablowania odcinka istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 64/2019 27-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z przyłączem w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV garażu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego z funkcji biurowej na przedszkole publiczne
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wiaty przystankowej autobusowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 59/2019 25-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 60/2019 25-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 61/2019 25-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 62/2019 25-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolno stojącymi szafkami kablowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 63/2019 25-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.bocznej od ul.Pokrzywno
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej nn 0,4 kV-86/99 m
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 2/2019 22-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji 110/125 kV Szczepankowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 58/2019 22-03-2019 ustalenie lokalizacji inmwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 57/2019 21-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV z kanalizacją telekomunikacyjną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą od Mostu św. Rocha do Parky w Starym Korycie Warty
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 54/2019 19-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 55/2019 19-03-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c