Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów!

Uwaga, uwaga, uwaga!

Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych!

Konkursy na dyrektorów
Konkursy na dyrektorów

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół:

1)      Przedszkola nr 13, ul. Keplera 5;

2)      Przedszkola nr 51, ul. Głogowska 40;

3)      Przedszkola nr 68, ul. Piwna 1a;

4)      Przedszkola nr 131, os. Przyjaźni 117;

5)      Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Casino, ul. Prądzyńskiego 53;

6)      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, os. Kosmonautów 111;

7)      Zespołu Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14;

8)      Zespołu Szkół nr 5, ul. Różana 1/3;

9)      Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1;

10)  Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego, ul. Dąbrowskiego 163;

11)  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle"a, ul. Tarnowska 27;

12)  Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz posiada: wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz dyrektora  w danym przedszkolu, szkole, zespole szkół,

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

3) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora: co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym i ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była przy tym prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe  i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie była też karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

7) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, 

8) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki