grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

L sesja RMP cz. 1

Ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Rady Miasta Poznania realizowana była przez dwa dni z uwagi na bardzo obszerny program zawierający niemal pięćdziesiąt punktów.

Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - grafika artykułu
Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Na początku sesji słowa pożegnania do radnych skierował Wojciech Tulibacki, wieloletni szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, który w lipcu odchodzi ze stanowiska. Wojciech Tulibacki mówił, że przez te lata udało się w mieście zbudować jedną z najlepiej funkcjonujących komunikacji, w kraju a nawet w Europie, wiele miast czerpie wzorce z Poznania. Podkreślał, że swoją pracę realizował dla mieszkańców, pasażerów, wizerunku miasta, ale też dla załogi. Dziękował radnym za współpracę i życzył wszystkiego najlepszego w ich działaniach. Odchodzącemu prezesowi MPK dziękował prezydent Jacek Jaśkowiak i prosił też, aby Wojciech Tulibacki kontynuował pracę na rzecz miasta, już w mniejszym zakresie, wykorzystując jednak swoje ogromne doświadczenie i autorytet. W imieniu Rady Miasta Wojciechowi Tulibackiemu dziękowali m.in. przewodniczący Grzegorz Ganowicz i radny Michał Grześ - przez dwie kadencje przewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej.

Przechodząc do porządku obrad Rada Miasta jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia - świętem państwowym.

Zmiana w uchwale w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, wynikała z konieczności uzupełnienia wakatu po zmarłym w ubiegłym roku Wojciechu Chomiczu. Miejsce to zajął radny Bartłomiej Ignaszewski, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

W kolejnym punkcie przyjęto uchwałę w sprawie wdrażania Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.

Najważniejsze zmiany w uchwale dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania, to jej poszerzenie o obszar Ostrowa Tumskiego, Zagórza i Śródki. Wprowadzone zostały również e-identyfikatory.

Kolejną grupę stanowiły uchwały planistyczne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część A ma na celu ochronę obecnego zagospodarowania modernistycznego osiedla blokowego oraz zapobiega dogęszczaniu zabudowy w sposób niekontrolowany. Jednocześnie zapewnia ochronę terenów zieleni, w tym zieleni osiedlowej.

Plan dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej określa szerszy wachlarz możliwych usług, w tym usług oświaty, a także umożliwia realizację zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej.

Plan "Park Cytadela" pozwoli zachować obecny historyczno-rekreacyjny charakter parku oraz chroni cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny, stanowiące fragment klina zieleni miasta.

Najważniejszym założeniem planu dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego - jest umożliwienie realizacji nowego szpitala klinicznego. Z uwagi na stan istniejący oraz sąsiedztwo plan ustala  zrównoważenie m.in. wymagań dla planowanej inwestycji, ochrony zieleni, rozwiązań komunikacyjnych i parkingowych.

Ustalenia miejscowego planu dla obszaru "Węzeł Górczyn" umożliwiają lokalizację parkingów Park&Ride (w tym także jako tymczasowych), a ponadto pozwolą na zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie planowanego układu komunikacyjnego.

Głównym celem planu "Sołacz - część B" jest powiększenie obszaru Parku Sołackiego o 2,3 ha oraz wzbogacenie obszaru Sołacza o nowe skwery zieleni publicznej. Ponadto plan wzmacnia ochronę budynków objętych wpisem do rejestru zabytków oraz przedłuża ulicę Litewską, ułatwiając dostęp do terenów zieleni. Dla obszarów przeznaczonych pod zabudowę wprowadza wysoki udział powierzchni wolnej od utwardzeń oraz ustala parametry zabudowy nawiązujące do Sołackich Willi Miejskich.

Na wniosek Rady Osiedla Stare Miasto, Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu w rejonie ulicy Szyperskiej.

Rada jednym głosem przewagi wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania. Była to uchwała zgłoszona przez klub Wspólny Poznań. W wyniku jej uchwalenia dotychczasowa Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego została podzielona na: Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - do spraw porządku publicznego, bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i stanów nadzwyczajnych oraz Komisję Współpracy Lokalnej - do spraw organizacji i działalności jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego, administracji samorządowej, organizacji i działalności Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, dialogu społecznego i współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Ponadto powołano Komisję ds. Studium Miasta Poznania - do spraw opracowania studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

Rada powołała skład komisji konkursowej, która zajmie się przeprowadzeniem konkursu na stanowisko nowego dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.

oprac. red.