Zespół Profilaktyki

kontakt: profilaktyka@smmp.pl

działania Zespołu - przejdź tutaj
*******************************************************************************

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 2021 poz. 1763)

Art. 11. 1. Do zadań straży należy w szczególności:

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
*******************************************************************************

Wśród zadań ustawowych straży są działania informacyjne, które w znaczący sposób mogą przyczynić się do zapobiegania niepożądanym zjawiskom, redukowania przypadków niewiedzy w zakresie prawa miejscowego, kompetencji organów i procedur, a także wskazania możliwości i sposobów poprawy poczucia spokoju społeczności lokalnej. Tak scharakteryzowany obszar działań, w dużej części powierzono strażnikom Zespołu Profilaktyki określając odbiorców, formy działań, a także potrzebę współpracy z podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, porządku, czystości w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach profilaktycznych.
prowadzenie
działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych:
- placówki oświatowe
- świetlice i placówki środowiskowe
- placówki specjalne, kluby dla dorosłych
- osiedlowe domy kultury
problematyka projektów profilaktycznych (przykłady):
- bezpieczeństwo osobiste, ogólne
- bezpieczeństwo podczas ferii zimowych
- bezpieczeństwo podczas letnich wakacji
- bezpieczeństwo w komunikacji publicznej, w podróży
- "karta rowerowa"
- pies przyjaciel i nieprzyjaciel
- pies - odpowiedzialny właściciel
- środowisko naturalne, sposoby jego ochrony
- zagrożenia - używki, środki psychoaktywne
- agresja, przemoc w szkole i poza nią
- odpowiedzialność prawna nieletnich
- cyberprzemoc i bezpieczny internet
- "obcy" - zachowanie wobec osoby nieznajomej
- "śmigus dyngus" a przekraczanie zwyczajowo przyjętych norm
- bezpieczne fajerwerki i petardy
- odpady - co dalej?
- bezpieczny senior
- wnuczek, rzemieślnik, administrator - seniorze ostrożnie!
forma działań profilaktycznych:
- pogadanki, prelekcje, prezentacje
- zabawy, konkursy
- spotkania okolicznościowe
- informacje, konsultacje
- ulotki, informatory, relacje medialne

pomoc w organizacji przedsięwzięć profilaktycznych:
- konkursy, zabawy, festyny szkolne
- tematyczne rajdy, wycieczki
- tematyczne konkursy, turnieje międzyszkolne
- imprezy środowiskowe, osiedlowe
- plenerowe projekty miejskie
współdziałanie z innymi podmiotami:
- odpowiednie wydziały w strukturach UMP
- Rady Osiedli, jednostki samorządowe
- miejskie jednostki odpowiedzialne za tereny zielone
- Policja, PSP, PIP, ŻW
- instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
- podmioty działające w zakresie porządku, czystości terenów miejskich