Program ochrony środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

Podczas sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017 r. został przyjęty Uchwałą Nr LIV/978/VII/2017 "Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".

Załącznikami do programu są:

1) cele i kierunki interwencji Programu,

2) wskaźniki realizacji Programu dla obszarów interwencji,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy zadań monitorowanych.

Podstawowe założenia Programu obejmują m.in.:

poprawę jakości powietrza atmosferycznego,

zmniejszenie wpływu transportu na środowisko,

racjonalne gospodarowanie wodami,

gospodarkę odpadami,

ochronę zasobów przyrodniczych,

edukację ekologiczną.

Dokument został poddany konsultacjom społecznym, które zakończyły się 31 lipca 2017 r., a także uzgodniono jego treść z miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Ponadto, Program ochrony środowiska został zaopiniowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Załączniki