Opracowania transportowe

Kompleksowa analiza obszaru centrum miasta Poznania pod kątem optymalizacji parkowania i budowy systemu parkingów kubaturowych

Dokument stanowi efekt wykonanych prac w ramach przeprowadzenia kompleksowej analizy obszaru centrum miasta Poznania pod kątem optymalizacji parkowania i budowy systemu parkingów kubaturowych tj. Inwentaryzacji zapotrzebowania na miejsca parkingowe w Centrum.

Prace zostały podzielone na trzy etapy:

1. Inwentaryzacja zapotrzebowania na miejsca parkingowe w Centrum.

2. Ocena możliwości lokalizacji nowych parkingów w Centrum.

3. Propozycja stworzenia systemu parkingów kubaturowych.

Poniżej treść opracowania.

Załączniki


Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)

Polityka parkingowa jest uszczegółowieniem polityki transportowej w zakresie parkowania. Zawiera ona m.in.: analizę dostępności transportowej dla obszaru, którego dotyczy oraz wytyczne co do sposobów jej poprawy, wskazówki do budowy spójnej sieci parkingów różnego typu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska; opis jak powinny być wyposażone i oznakowane parkingi "Park & Ride"; rekomendacje co do tzw. normatywów parkingowych czyli zbioru wskaźników określających liczbę miejsc parkingowych jaka powinna towarzyszyć nowemu budynkowi w zależności od jego funkcji, wielkości, położenia. Ponadto w opracowaniu znajduje się rozdział dotyczący możliwego modelu finansowania budowy parkingów typu "Park & Ride". Dokument został opracowany w ramach badania pn. "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Poniżej treść opracowania.

Załączniki


Badania ankietowe, pomiary i aktualizacja modelu ruchu 2018/2019

Aktualizacja modelu ruchu Poznania i powiatu poznańskiego wykonanego w 2013 roku, wykonana na podstawie badań ankietowych i pomiarów w okresie 2018/2019.

Załączniki


Podział modalny podróży Miasta Poznania

Załączniki