Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2014 - 2025, 

zwany dalej "Planem transportowym" jest dokumentem w przestrzeni prawnej, którego obowiązek stworzenia nakłada między innymi na prezydentów miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. Obowiązkiem uchwalenia takiego planu jest uwzględnienie głosów mieszkańców i organizacji pozarządowych, zebranych podczas procesu konsultacji społecznych.

Bezpośrednią przyczyną ostatniej aktualizacji były zapisy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ta w artykule 59 zmienia zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dotyczące Planu Transportowego i w artykule 80 nakazuje aktualizacje Planu Transportowego w okresie roku od wejścia w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Plan transportowy Miasta Poznania zaktualizowano Uchwałą nr VII/88/VIII/2019 z dnia 2019-02-26.

Załączniki