Polityka Transportowa Miasta Poznania

Dla rozwoju i funkcjonowania Miasta transport stanowi najważniejszy system infrastrukturalny, gospodarczy i organizacyjny. Kluczową rolę w zarządzaniu rozwojem i eksploatacją transportu miejskiego ma polityka transportowa, która stanowi drogowskaz dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za jej realizację.

Aby system transportowy działał sprawnie musi on być spójny i usystematyzowany. Dlatego też 18 listopada 1999 roku Rada Miasta Poznania przyjęła Politykę Transportową Miasta Poznania, której celem generalnym jest osiągnięcie zrównoważonego systemu transportowego pod kątem gospodarczym, przestrzennym, ekologicznym i społecznym.

Wypełniając delegację wynikającą z Polityki Transportowej, Rada Miasta Poznania przyjęła:

24 października 2006 roku - Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015 (Poznański Obszar Metropolitalny) - zastąpiony od roku 2014 Planem transportowym,

16 maja 2017 roku - Program Rowerowy 2017-2022 z perspektywą do roku 2025,

10 czerwca 2008 roku - Politykę Parkingową Miasta Poznania,

16 września 2008 roku - Program Drogowy Miasta Poznania na lata 2008-2015.

Polityka Parkingowa oraz Program Drogowy zostały uchylone, a nowelizacja tych aspektów transportowych będzie podjęta w przygotowywanej Polityce Mobilności: http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/x-141-viii-2019-z-dnia-2019-04-16,78741/

Załączniki