Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek organizatora imprezy winien zawierać:

1. Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy.

2. Rodzaj i nazwę imprezy.

3. Informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy.

4. Informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy.

5. Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw.

6. Podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia.

3. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw.

4. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

5. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

6. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel.: 61 878 1520, fax: 61 878 1529

email: mir@um.poznan.pl


Opłaty:

Za wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) opłata wynosi 48 zł dla jednostek budżetowych i osób fizycznych (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Miasto Poznań Wydział Finansowy

Oddział Dochodów Budżetowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia:

1. Zezwolenie wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest: (A) w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii; (B) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

2. Organizator imprezy przesyła w terminie określonym w ust. 1 kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji.

3. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.