Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Poznania jest kompleksowym dokumentem obejmującym wszystkie zagadnienia dotyczące transportu i przemieszczania się w obrębie miasta oraz wskazuje obszary ich rozwoju. Stanowi swego rodzaju wytyczną dla zadań, przed którymi stoi Miasto. Zawiera wszystkie aspekty transportu, które wzajemnie się przenikają, tj.: transportu kolejowego, rowerowego, drogowego, kwestii parkingowych, transportu ładunków, integracji środków transportu, elektromobilności, zagospodarowania przestrzennego - rewitalizacji, technologii cyfrowych, ruchu pieszego itd. Plany na rzecz mobilności w miastach zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju mają sprzyjać osiąganiu postępów w wyważony sposób oraz lepszemu zintegrowaniu różnych wzorców mobilności w miastach.

Dokument został szczegółowo przekonsultowany, a składy grup konsultacyjnych obejmował ekspertów, przedstawicieli wydziałów urzędu miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek oraz reprezentantów różnych instytucji i środowisk, takich jak radni osiedlowi, społecznicy, mieszkańcy, osoby ze szczególnymi potrzebami czy przedstawiciele mniejszości narodowych. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania został przyjęty wraz z Polityką Mobilności Miejskiej Miasta Poznania uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/894/VIII/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.

Załączniki