Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - od 1 do 31 lipca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na  konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r.  

Poznań, w związku z wystąpieniem ze struktur Związku Międzygminnego GOAP, rozpoczyna samodzielną budowę nowego systemu gospodarki odpadami ukierunkowanego na potrzeby indywidualne Miasta i jego mieszkańców. Teksty przeznaczone do konsultacji z Państwem na razie tylko nieznacznie różnią się od tych obecnie obowiązujących. Naszym celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami docelowych nowych rozwiązań w zakresie zasad odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku, które mogłyby zostać wdrożone na terenie Poznania, począwszy od drugiej połowy 2022 r. Bazą do tych rozmów są postanowienia uchwał, które dotychczas regulowały tę tematykę. Organizowane konsultacje mają za zadanie wypracować w efekcie znowelizowane akty prawa miejscowego.

Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich uwag i propozycji, a tym samym przyczynienia się do wprowadzania korzystnych zmian w naszym mieście, na miarę rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. Wniesione przez Państwa uwagi będą w kolejnym etapie szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich wdrożenia i zastosowania. Analizy te będą dotyczyły aspektów zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i formalno-prawnych.

Najbardziej zależy nam na poznaniu Państwa opinii w zakresie:

 • wymagań dotyczących miejsc gromadzenia odpadów;
 • utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • udostępnienia pojemników i worków w celu realizacji odbioru odpadów komunalnych;
 • gromadzenia odpadów wystawkowych w kontenerach (dot. właścicieli nieruchomości wielorodzinnych);
 • funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 • częstotliwości odbioru odpadów komunalnych;
 • wymagania dot. sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych;
 • zasad utrzymania czystości w przestrzeni publicznej,
 • zasad w zakresie utrzymania zwierząt domowych i prowadzenia deratyzacji,
 • zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Konsultacje społeczne potrwają od 1 do 31 lipca 2021 r.

Materiały konsultacyjne dostępnę są w załącznikach.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Poznania. Do wyrażania opinii w szczególności zachęcamy właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.

Swoje opinie i sugestie dotyczące projektów aktów prawa miejscowego można przesyłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_regulamin@um.poznan.pl
 • pocztą tradycyjną na adres:  Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Kontakt:

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, w zakresie:

 • gospodarowania odpadami komunalnymi - tel. 61 888 4563,
 • utrzymania czystości i porządku, tematyki zwierząt, deratyzacji itp. - tel. 61 878 4255.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych dostępny jest na nowej stronie konsultacji społecznych: TUTAJ

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej