Pełnienie funkcji ławnika to służba, zaszczyt i honor, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Masz nie mniej niż 30 i nie więcej niż 70 lat i myślisz o ciekawym dodatkowym zajęciu? Uważasz, że się nadajesz? Zobacz jakie kryteria musisz spełnić, aby zostać ławnikiem sądowym.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać również pod nr tel. call center 61 646 33 44.

Zobacz:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów

Organizacja wyborów

Obowiązki i prawa ławnika

O instytucji ławnika

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administrator danych osobowych

Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

  1. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, którym jest przeprowadzenie wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych przez Radę Miasta Poznania;
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
  3. Listy wybranych ławników wraz z ich kartami zgłoszeń i dołączonymi dokumentami zostaną przekazane prezesom właściwych sądów;
  4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora (podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać kartę zgłoszenia wraz z dołączonymi dokumentami w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów we wskazanym terminie, dokumenty zostaną zniszczone w terminie 30 dni po upływie tego terminu);
  5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia się na kandydata na ławnika;
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  8. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.