MPZP - procedura

Konsultacje społeczne MPU - od sierpnia 2020 online

W dniu 24 czerwca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwana Tarczą 4. Ustawa ta wprowadziła również zmiany w zasadach procedowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach tych zmian ustawodawca między innymi dopuścił możliwość organizacji dyskusji publicznych w trybie zdalnym. W związku z powyższymi zmianami w przepisach, od początku sierpnia br. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zmienia zasady organizacji wyłożeń projektów mpzp do publicznego wglądu. W związku z powyższą sytuacją zmieniają się także zasady prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych.

Pierwszy etap konsultacji społecznych:

Pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych organizowany jest po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały o przystąpieniu do prac nad projektem mpzp. Etap pierwszy, co do zasady, obejmować będzie publikację materiałów informacyjnych oraz wyznaczenie terminu zbierania wniosków do projektu planu miejscowego. Materiały każdorazowo będą publikowane na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl).

Drugi etap konsultacji społecznych:

Drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych organizowany jest w momencie, gdy gotowa jest koncepcja projektu (powstała między innymi na podstawie wniosków zebranych na pierwszym etapie), a przed skierowaniem projektu do tzw. opiniowania i uzgadniania. Konsultacje społeczne na drugim etapie będą obejmowały publikację materiałów informacyjnych oraz termin zbierania opinii o projekcie. Na tym etapie, jeśli będzie taka potrzeba, przewidujemy także organizację spotkań informacyjnych w trybie zdalnym (platforma ZOOM). Niezbędne dane do udziału w spotkaniu zdalnym będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy), na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej     w Poznaniu (www.mpu.pl) oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/). W spotkaniu zdalnym będzie można wziąć udział korzystając z opublikowanego linku internetowego dyskusji lub przez zalogowanie się na platformie ZOOM przy pomocy id i hasła dyskusji również wcześniej opublikowanych.

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna:

Zmiany w przepisach dotyczących sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dużym stopniu dotyczą zasad organizacji wyłożeń projektów oraz dyskusji publicznych. Podobnie jak na drugim etapie konsultacji społecznych, dyskusje publiczne dotyczące projektów mpzp będą organizowane w trybie zdalnym (również na platformie ZOOM). Informacje niezbędne do udziału w dyskusji będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.pl) w Poznaniu oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/).

 Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie przebiegała w następującym porządku: każda dyskusja będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań czy zabranie głosu w dyskusji.

UWAGA! Dyskusje publiczne organizowane zdalnie będą nagrywane, co ma zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności sporządzania protokołu z dyskusji oraz zapewnienie sprawnego i niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy o wyłączeniu kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na czacie trwającym w czasie dyskusji zdalnej na platformie ZOOM. Nagrania z dyskusji nie będą archiwizowane i będą usuwane niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z dyskusji.

 W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji prowadzone w trybie zdalnym, istnieje możliwość konsultacji z zespołem projektowym w ramach wyłożenia projektu mpzp do publicznego wglądu. Z projektem będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w dni robocze (w godzinach od 9 do 13). Ze względu na pandemię COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni lub założenie rękawiczek ochronnych.

 Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów mpzp składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Można je składać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Dane kontaktowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

ul. Za Bramką 1
61-842 Poznań
e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: MPU_Poznan/SkrytkaESP

Punkt informacyjny: 61 63-96-460


Ustawowa procedura uchwalania MPZP i etapy konsultacji społecznych

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - AKT PRAWA MIEJSCOWEGO

PLAN MIEJSCOWY OKREŚLA ZAMIERZENIA A NIE DECYDUJE O TERMINIE REALIZACJI.

PLAN MIEJSCOWY MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA.

PROCEDURA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCA Z ART. 17 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:

1. Wywołanie planu poprzez podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego.

I etap konsultacji społecznych

2. Zbieranie wniosków do projektu planu zakończone rozpatrzeniem wniosków przez Prezydenta Miasta (wzór nr 1 w załączeniu).

2. Sporządzanie projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej.

II etap konsultacji społecznych

4. Opiniowanie i uzgadnianie przez jednostki typu: Miejski Konserwator Zabytków, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, itp.

5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w czasie którego odbywa się dyskusja publiczna.

6. Zbieranie uwag do planu (wzór nr 2 w załączeniu) zakończone rozpatrzeniem uwag przez Prezydenta Miasta.

7. Uchwalenie planu przez Radę Miasta.

8. Ogłoszenie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz wejście planu w życie.

KONSULTACJE SPOŁECZNE NIE SĄ ELEMENTEM PROCEDURY PLANISTYCZNEJ OKREŚLONEJ PRZEZ USTAWĘ, MAJĄ MIEJSCE PRZED ETAPEM ZBIERANIA WNIOSKÓW (PRZED PKT 2) ORAZ PRZED OPINIOWANIEM (PRZED PKT 4).


Multimedialny słowniczek i prezentacja Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Jeśli chcesz wiedzieć co to jest....?

- miejscowy plan...

- studium...

- warunki zabudowy...

- pozwolenie na budowę...

Chcesz budować w Poznaniu? Gubisz się w zawiłych procedurach?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie wiesz, gdzie i jakie dokumenty złożyć?

Z pomocą przyjdą Ci nasze multimedialne prezentacje, które wyjaśnią podstawowe pojęcia dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz będą przewodnikiem po sieci procedur dotyczących zagospodarowania przestrzennego.


Konsultacje społeczne dotyczące MPZP w Poznaniu

Konsultacje dot. mpzp odbywają się w Poznaniu od końca 2007 r.

Nie wynikają one z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale są inicjatywą Rady Miasta Poznania.

Konsultacje społ. dot. mpzp prowadzone są dwuetapowo:

· I etap konsultacji społecznych - celem spotkania zespołu projektowego Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z zainteresowanymi mieszkańcami jest omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu, wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru - na tym etapie nie ma konkretnej propozycji projektu, zbierane są pomysły mieszkańców i przedstawione są granice mpzp oraz założenia studium, w ramach których mogą być one realizowane.

I etap konsultacji polega na zbieraniu uwag i sugestii mieszkańców odnośnie prezentowanego obszaru. Na tych konsultacjach projektanci z MPU przedstawiają jedynie obecny stan zagospodarowania terenu, oczekując na inicjatywę mieszkańców, co do sposobu jego zagospodarowania - nie ma żadnych gotowych planów ani "wizji" w tym zakresie. Etap ten jest ważny, gdyż pozwala zainteresowanym aktywnie włączyć się w plan już na etapie jego opracowywania.

· II etap konsultacji społecznych - celem spotkania zespołu projektowego Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z zainteresowanymi mieszkańcami jest omówienie koncepcji prezentowanego projektu planu oraz zebranie opinii w tej sprawie - na tym etapie mieszkańcom zostaje przedstawiony konkretny już projekt planu. MPU zazwyczaj przedstawia rozwiązania planistyczne w oparciu przeprowadzone analizy środowiskowe i efekty uzgodnień z poszczególnymi jednostkami miejskimi, typu: Miejski Konserwator Zabytków, Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, itp.

Celem konsultacji społecznych dot. mpzp jest:

· poinformowanie społeczności lokalnej o procedurze planistycznej,

· poinformowanie o założeniach Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Poznania,

· prezentacja sytuacji obecnej,

· prezentacja projektu planu,

· stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

Działania konsultacyjne mają również umożliwić stronom zainteresowanym wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów wszystkich zainteresowanych stron.

Poprzez organizację tych konsultacji dochodzi do:

· prowadzenia konstruktywnego dialogu (wyrażenie aprobaty lub zgłaszanie zastrzeżenia)

· zwiększenia uczestnictwa mieszkańców miasta w procesie podejmowania decyzji planistycznych

· aktywizacji mieszkańców, Rad Osiedli oraz środowisk lokalnych w kwestii polityki przestrzennej miasta

· zwiększenia wiedzy mieszkańców o sposobie działania instytucji planujących i realizujących przedsięwzięcie

· umożliwienia mieszkańcom wyrażenia swoich opinii oraz uzyskania informacji zwrotnej

· zmniejszenia kosztów społecznych podejmowanych decyzji

· zwiększenia akceptacji dla działań Miasta, nadania wiarygodności przedsięwzięciu, budowania przyjaznego klimatu społecznego

· zwiększenia jakości podejmowanych decyzji

· rozpowszechniania idei konsultacji społecznych w innych dziedzinach życia społecznego.

Spotkanie konsultacyjne ma następujący przebieg:

1. wprowadzenie, obejmujące przedstawienie osób prowadzących konsultacje

2. przedstawienie celu spotkania

3. przedstawienie procedur oraz ram prawnych obowiązujących podczas procesu sporządzania mpzp

4. prezentacja lokalizacji konsultowanego obszaru na teranie miasta Poznania

5. konsultacje - pytania i odpowiedzi

6. zakończenie spotkania

Procedura planistyczna jest każdorazowo wyświetlana w formie slajdów na ekranie na początku spotkania w części informującej mieszkańców o celu spotkania, etapie konsultacji i uczestniczenia w procedurze planistycznej, krokach formalnych możliwych do podjęcia na danym etapie (wnioskach do złożenia, ich akceptowalnej formie, itd.)

Zawsze na końcu każdego spotkania podawany jest na slajdzie adres oraz numery kontaktowe do projektantów prowadzących dany mpzp. Często zainteresowani przychodzą bezpośrednio do siedziby MPU po konsultacjach i przedstawiają projektantom danego mpzp swoje uwagi, opinie, czy alternatywne rozwiązania.

Spotkania z mieszkańcami przeprowadzane są w zdecydowanej większości w budynkach szkół w granicach danego mpzp, w godzinach popołudniowych.


Konsultacje społeczne MPZP - Przewodnik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Dla wszystkich mieszkańców uczestniczących w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz osób zainteresowanych tym zagadnieniem Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała PRZEWODNIK PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.

Dzięki niemu dowiedzą się Państwo: jakie są podstawy prawne przy sporządzaniu planów, jak wygląda procedura "krok po kroku" oraz harmonogram, a także jaki jest zakres merytoryczny planu, jak wygląda praca zespołu projektowego i jakie są skutki uchwalenia planu.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Załączniki