Pomoc po sąsiedzku

Pomoc ze strony sąsiadów, asystentura, specjalistyczne usługi terapeutów czy psychologów, mieszkania wspomagane oraz klub seniora - to wszystko znajduje się w nowym miejskim projekcie dla starszych poznaniaków, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Poznań przeznaczy na niego ponad 20 milionów zł.

"Pomoc po sąsiedzku" to projekt, który oferuje kompleksowy system usług społecznych mieszkankom i mieszkańcom Poznania. Mogą z niego skorzystać wszyscy, którzy - ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność - potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program pomoże także ich opiekunom. Szacuje się, że skorzysta z niego łącznie ponad tysiąc osób. 

- To projekt, który wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebującym wsparcia, a także ich opiekunom - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Dzięki niemu pomagać im będą mogli nawet sąsiedzi - oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. Możliwe będzie również stworzenie mieszkań wspomaganych - tak, by ich lokatorzy mogli jak najdłużej zachować niezależność. 

Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Poznania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Fundację Sowelo, a jego łączny koszt wyniesie ponad 20 mln zł - jest to możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu, jakie otrzymało Miasto.  

- Dane demograficzne wskazują wyraźnie na wzrastający udział osób starszych w społeczeństwie, a to oznacza dla samorządów mobilizację w zakresie rozwijania usług opiekuńczych i wspierających dla seniorek, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Już dziś musimy włączać nie tylko najbliższych, ale i środowisko sąsiedzkie w pomoc i troskę o osoby starsze. Innowacyjny projekt, który wdraża Miasto zawiera katalog usług i działań szczególnie dziś potrzebnych, a jednocześnie przynoszących doświadczenie, które w przyszłości z pewnością stanie się niezwykle cenne.

W ramach projektu Poznań będzie mógł finansować szeroki zakres usług przez wiele miesięcy. Wśród nich będzie m.in. wsparcie osobistego asystenta osoby z niepełnosprawnością w jej miejscu zamieszkania, czy sąsiedzkie usługi opiekuńcze (poprzedzone odpowiednim szkoleniem i przygotowaniem zainteresowanych osób). 

W planach jest także przygotowanie i prowadzenie mieszkań wspomaganych. Dzięki wyremontowaniu trzech lokali będzie można utworzyć w nich 12 miejsc. To szansa dla osób, które mogą mieszkać poza tradycyjną placówką (np. domem pomocy społecznej), lecz nie są na tyle samodzielne, aby żyć całkowicie na własny rachunek.

Dopełnieniem wszystkich realizowanych w ramach projektu propozycji będą usługi asystenckie. Dzięki nim będzie można dokładnie określić stopień niesamodzielności uczestników i dobrać do niego odpowiednie formy i intensywność wsparcia. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu będzie odpowiedzialny właśnie za realizację usług sąsiedzkich, organizację mieszkań wspomaganych i towarzyszące usługi asystenckie. 

- Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że jest zapotrzebowanie na tego typu usługi. Świadczy o tym między innymi zainteresowanie korzystaniem z wolontariatu w ramach Korpusu Wsparcia Seniora - mówi Anna Krakowska, dyrektor MOPR Poznań. - Na usługi sąsiedzkie zdobyliśmy pieniądze z funduszy europejskich. Pozyskaliśmy na ten cel około 1,5 miliona złotych.  

- Świadczenie  sąsiedzkich usług będzie dostosowane do rzeczywistych potrzeb uczestnika projektu, ale w maksymalnym wymiarze 30 godzin miesięcznie  - mówi dyrektor Anna Krakowska. 

Realizacja projektu rozpocznie się na przełomie czerwca/lipca. Dokładny termin zostanie podany na stronie i profilu facebookowym MOPR. Wtedy osoby, spełniające kryteria określone przepisami i zainteresowane skorzystaniem z tych usług, będą mogły zgłaszać się do filii MOPR właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. Ich sytuacja zostanie zweryfikowana przez pracowników MOPR.

Możliwe będzie też zapewnienie profesjonalnych usług opiekuńczych - takich jak m. in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna czy pielęgnacja zalecona przez lekarza. Dzięki dofinansowaniu będzie można również skorzystać ze wsparcia psychologa, pielęgniarki, fizjoterapeuty, logopedy, a także z opieki wytchnieniowej. 

Powstać ma również Miejski Punkt Opieki Wytchnieniowej, który zapewni uczestnikom projektu całodobową lub dzienną opiekę (w zależności od potrzeb). W nim opieką dzienną lub całodobową objętych zostanie ponad 200 osób. To wsparcie dla osób niesamodzielnych, starszych oraz z niepełnosprawnością. Nowością będzie też Sąsiedzki Klub Seniora na poznańskim Piątkowie. Starsi mieszkańcy i mieszkanki tego dużego osiedla będą mogli brać udział w warsztatach i spotkaniach, a także w terapii oraz razem organizować wycieczki do kina czy teatru. 

Na wsparcie liczyć mogą także opiekunowie, którzy na co dzień zajmują się osobami niesamodzielnymi. Dzięki projektowi będą mogli poznać zasady prawidłowej pielęgnacji chorych, nauczyć się ich prawidłowego przemieszczania, ale także otrzymać wsparcie psychologiczne. Zajęcia realizowane będą zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.

Projekt "Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania" został dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).