Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres nieokreślony lub określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Informacji dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub za pośrednictwem portalu CEIDG.

W Poznaniu miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań
Sala obsługi (parter)

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczą mogą ci przedsiębiorcy, którzy nie zdatrudniają pracowników, lub gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do CEIDG. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, z datą wskazaną i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego we wniosku. Data wskazane we wniosku powinna być zgodna ze stanem faktycznym.

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (art. 24 pkt 7 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Dokonanie czynności zawieszenia działalności gospodarczej jest bezpłatne!

Więcej informacji: CEIDG lub na biznes.gov.pl.