Podstawy funkcjonowania PRDPP

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i doradczym Prezydenta Miasta Poznania.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami), do zadań Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Poznania,
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z tymi organizacjami,
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Miasta, a organizacjami pozarządowymi,
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Termin wyrażenia opinii przez Poznańską Radę Działalności Pożytku Publicznego wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektów dokumentów. Natomiast nieprzedstawienie opinii w ustawowym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Rada obecnej kadencji (2022-2025) została powołana Zarządzeniem Nr 602/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2022 r.

Poniżej zamieszczamy uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wraz z zarządzeniem w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Załączniki