Dotacje z Miasta

Czy mój projekt/działanie może uzyskać dofinansowanie?

OKO czy MG?

Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za zadania, które zwane są zadaniami publicznymi. Katalog zadań publicznych określony został w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku. Samorząd terytorialny może zlecić wykonanie zadania publicznego organizacji pozarządowej. W tym celu ogłaszane są otwarte konkursy ofert, dzięki którym wyłania się organizację - realizatora zadania publicznego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc brać udział w konkursie ofert?

Przede wszystkim potencjalny oferent musi być podmiotem uprawnionym (fundacją, stowarzyszeniem, itp.), a także musi działać w obszarze, w którym ogłoszony jest konkurs, co oznacza, że w KRSie organizacji wpisana jest konkretna sfera pożytku publicznego. Na przykład: Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" o nazwie "Programy profilaktyczne na rzecz młodzieży z grup ryzyka". Organizacja pozarządowa uprawniona do udziału w tym konkursie to taka, która w swoim KRSie ma wpisany obszar działania "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". Podobnie, jeśli konkurs jest ogłoszony w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", to organizacja pozarządowa, chcąca ubiegać się o dotację w tym konkursie, musi mieć w swoim KRSie wpisany ten konkretny obszar działania.

Przebieg otwartego konkursu ofert reguluje Zarządzenie Nr 756/2016/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W każdym ogłoszeniu konkursowym zawarta jest informacja, co będzie uznane za błąd formalny podczas oceniania ofert. Standardowy katalog błędów formalnych to:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w niewłaściwy sposób (określone w każdym ogłoszeniu konkursowym);

3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu;

4) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;

5) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;

6) złożenie oferty wypełnionej w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie);

7) złożenie oferty niezawierającej odpowiedzi na wszystkie pytania;

8) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

9) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub brak oświadczenia stanowiącego załącznik - oświadczenie o składanych załącznikach;

10) niezapewnienie przez oferenta wymaganego wkładu finansowego i/lub osobowego;

11) brak dołączenia do oferty jej elektronicznej wersji, jeżeli obowiązek taki wynika z treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Jednym z najczęściej występujących błędów formalnych jest brak podpisów osób upoważnionych. Każda organizacja pozarządowa w swoim KRSie ma wpisane osoby, które są upoważnione do reprezentowania organizacji oraz do podpisywania zobowiązań majątkowych. Jeśli w KRSie widnieje zapis, że upoważniony do podpisywania zobowiązań majątkowych jest Prezes wraz z Wiceprezesem, to oznacza, że ofertę muszą podpisać te dwie osoby.

Oferta musi zostać dostarczona do Urzędu w kopercie, opatrzonej wizytówką (wizytówka stanowi załącznik do ogłoszenia konkursowego), w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.