Otwarte konkursy ofert

Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za zadania, które zwane są zadaniami publicznymi. Katalog zadań publicznych określony został w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku. Samorząd terytorialny może zlecić wykonanie zadania publicznego organizacji pozarządowej. W tym celu ogłaszane są otwarte konkursy ofert, dzięki którym wyłania się organizację - realizatora zadania publicznego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc brać udział w konkursie ofert?

Przede wszystkim potencjalny oferent musi być podmiotem uprawnionym (fundacją, stowarzyszeniem, itp.), a także musi działać w obszarze, w którym ogłoszony jest konkurs, co oznacza, że w KRSie organizacji wpisana jest konkretna sfera pożytku publicznego. Na przykład: Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" o nazwie "Programy profilaktyczne na rzecz młodzieży z grup ryzyka". Organizacja pozarządowa uprawniona do udziału w tym konkursie to taka, która w swoim KRSie ma wpisany obszar działania "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". Podobnie, jeśli konkurs jest ogłoszony w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", to organizacja pozarządowa, chcąca ubiegać się o dotację w tym konkursie, musi mieć w swoim KRSie wpisany ten konkretny obszar działania.

Jak wziąć udział w konkursie ofert?

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe należy złożyć prawidłowo wypełnioną ofertę. W Poznaniu, przy składaniu oferty należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl. To specjalny program, który ułatwia składanie ofert, sprawozdawanie działań i obsługę dotacji ze strony urzędu.

Ocena ofert

Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w skład, której wchodzą urzędnicy (jako przedstawiciele organu administracji publicznej ogłaszającego konkurs) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy byliby w jakiś sposób związani z taką organizacją.

Wyniki kokursu podawane są do publicznej wiadomosci.

Pełną informację o aktualnych otwartych konkursach ofert zjadą Państwo tutaj.

Podpisanie umów

Po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert podpisywane są umowy o wspracie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego. Aktualne wzory umów na 2022 rok znajdują się poniżej. 

Załączniki