Aktualne konsultacje

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały  w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024"

Na podstawie §4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024".

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024", w tym w szczególności cele i zadania, które realizowane będą do 2024 r. przez Miasto Poznań w celu wsparcia rodziców dzieci
w wieku do lat 3 w wychowaniu i opiece oraz poprawy warunków i jakości instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Termin konsultacji: od dnia 11.06.2021 r. - 24.06.2021 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: projekt_dzieci@um.poznan.pl w terminie do 24.06.2021 r.

- opinie można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo-inicjatywnych, zwłaszcza Komisji Dialogu Obywatelskiego czy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Programów Rodzinnych i Senioralnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 61-878-40-29, 61-878-54-29. 

Załączniki


OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021.
W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia, tj. do 11 czerwca. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: kos@um.poznan.pl.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej