Aktualne konsultacje

KONSULTACJE

Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z dnia 9 listopada 2010 r. w związku 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

ZAWIADAMIA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2020. W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz pod adresem e-mail kos@um.poznan.pl.

Załączniki


KONSULTACJE

Informujemy, że Miasto Poznań opracowało projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020 i przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Informujemy ponadto, że rzeczywiste finansowanie poszczególnych zadań będzie uzależniona od zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie Miasta i w przypadku ich nieuzyskania, poszczególne kwoty mogę ulec zmianom.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

lub e-mail Wydziału: gk@um.poznan.pl

Termin składania uwag upływa 7 lutego 2020 r.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej