Aktualne konsultacje

OGŁOSZENIE

w sprawie dokumentu pt. "Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnościami na lata 2021-2025".

Na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu "Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025".

Termin konsultacji: od 13 listopada do 27 listopada 2020 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Forma konsultacji:

  1. Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: patrycja_bartoszewska@um.poznan.pl lub pocztą do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Poznania ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2020 r.
  2. Telefoniczne przyjmowanie opinii i uwag oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących ww. dokumentu. Numery telefonów:  61 878 58 21 oraz 61 878 58 25.
  3. Spotkanie on-line w dniu 25.11.2020 r. o godzinie 12:00.

    Link do spotkania: https://poznan-pl.zoom.us/j/89739612778?pwd=b3lHa3pBbjNJWWJRanRiOWo1M0NPQT09 Meeting ID: 897 3961 2778    Passcode: 401156
  4. Konsultacje pisemne z Poznańską Radą Pożytku Publicznego oraz Komisjami Dialogu Obywatelskiego.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej