Aktualne konsultacje

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie przyjęcia "Polityki na rzecz integracji migrantek i migrantów w Poznaniu na lata 2023-2024"

Na podstawie §4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Polityki na rzecz integracji migrantek i migrantów  w Poznaniu na lata 2023-2024.

Termin konsultacji: od 29.09.2022 r. do 13.10.2022 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej do 13 października 2022 roku na adres: wziss@um.poznan.pl,

- opinie można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo-inicjatywnych, zwłaszcza Komisji Dialogu Obywatelskiego czy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Organizacji i Wspierania Inicjatyw Społecznych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 5429.

Załączniki:

Zał. nr 1 - formularz konsultacji

Zał. nr 2 - projekt uchwały

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Na podstawie §4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Termin konsultacji: od 23.09.2022 r. do 07.10.2022 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 7 października 2022 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: ngo@um.poznan.pl;

- opinie można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo-inicjatywnych, zwłaszcza Komisji Dialogu Obywatelskiego czy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 57 96.

Załączniki:

Zał. nr 1 - formularz konsultacji

Zał. nr 2 - projekt uchwały

Załączniki


KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy.

Termin konsultacji: od dnia 22 września 2022r. do dnia 6 października 2022 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: wziss@um.poznan.pl w terminie do 06.10.2022 r. (decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail)

- opinie można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo-inicjatywnych, zwłaszcza Miejskiej Rady Seniorów,  Komisji Dialogu Obywatelskiego i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Wsparcia Społecznego w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 61 878 42 18, 61 878 57 59 

Załączniki:

Zał. nr 1 - formularz konsultacji

Zał. nr 2 - projekt uchwały z uzasadnieniem

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - alei drzew lip przy ul. Meteorytowej.

Zgodnie z uchwałą nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Rada Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

O przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie: uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - alei drzew lip przy ul. Meteorytowej.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22 w godzinach urzędowania oraz na adres e-mai: wos@um.poznan.pl

Załączniki:

  1. Tekst, uzasadnienie i załączniki projektu uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - alei drzew lip przy ul. Meteorytowej.

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - grupy czterech drzew w parku im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zgodnie z uchwałą nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Rada Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

O przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody - grupy czterech drzew w parku im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22 w godzinach urzędowania oraz na adres e-mai: wos@um.poznan.pl

Załączniki:

  1. Tekst, uzasadnienie i załączniki projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w parku im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w parku im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zgodnie z uchwałą nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Rada Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

O przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w parku Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22 w godzinach urzędowania oraz na adres e-mai: wos@um.poznan.pl

Załączniki:

  1. Tekst, uzasadnienie i załączniki projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w parku im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Załączniki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie  ustanowienia pomników przyrody w parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z uchwałą nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Rada Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ZAWIADAMIA

O przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomników przyrody w parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22 w godzinach urzędowania oraz na adres e-mai: wos@um.poznan.pl

Załączniki:

  1. Tekst, uzasadnienie i załączniki projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu.

Zgodnie z uchwałą nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską Rada Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej