Raport z diagnozy wolontariatu 2022

W 2022 roku na zlecenie Miasta Poznań przeprowadzona została diagnoza wolontariatu w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami, pozyskanymi w badaniu.

Przebieg diagnozy

Celem badania było rozpoznanie potrzeb mieszkańców Poznania w zakresie działań wolontariackich. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od września do listopada 2022 roku wśród przedstawicieli następujących grup: wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu i organizatorów wolontariatu, przedstawicieli uczelni wyższych zajmujący się organizacją wolontariatu, przedstawicieli biznesu zajmujący się społeczną odpowiedzialnością /zrównoważonym rozwojem, przedstawicieli szkolnych form wolontariatu. Diagnoza została przeprowadzona za pomocą badań jakościowych oraz ilościowych. Metody zastosowane w ramach diagnozy to warsztaty oraz wywiady indywidualne.

Wolontariat w Poznaniu ‒ mocne strony i wyzwania

Niewątpliwie długi staż działań społecznych w Poznaniu przekłada się na liczne atuty wynikające z tej formy aktywności. Diagnoza zwraca uwagę na pozytywne aspekty działań wolontariackich, podejmowanych dotychczas w Poznaniu, takie jak np. potencjał ludzki bądź narzędzia wspierające rozwój wolontariatu. Aktywność do działania w tym obszarze dostrzegają przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych i firm, a także sami wolontariusze. Diagnoza pozwoliła również na zebranie wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć, chcąc rozwijać i wspierać wolontariat w Poznaniu. Uwzględniono zarówno punkt widzenia mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia wolontariuszy, a także budowanie współpracy między organizacjami społecznymi i dotarcie NGO do mieszkańców.

Potrzeby mieszkańców w zakresie wolontariatu

Diagnoza uwzględnia potrzeby mieszkańców z perspektywy różnych grup interesariuszy, wskazuje jednocześnie możliwości zapewnienia wsparcia w tym zakresie. Potrzeby wolontariuszy pogrupowano w obszary: rozwój kompetencji, organizacja pracy wolontariuszy w NGO, komunikowanie/informowanie, pośrednictwo na linii wolontariusze - organizacje pozarządowe, rozwój wolontariatu. W zakresie określenia potrzeb wolontariatu pracowniczego uczestnicy warsztatów odnosili się do obszarów, takich jak: rekrutacja/dotarcie do wolontariuszy, motywowanie, współpraca z partnerami, wdrażanie wolontariatu w firmie, promocja i upowszechnianie, komunikowanie/informowanie, pośrednictwo na linii wolontariusze - organizacje pozarządowe. W ramach potrzeb przedstawicieli szkolnych form wolontariatu, uczestnicy warsztatów wskazali: dofinansowanie działań wolontariackich w szkołach, wsparcie koordynatora wolontariatu oraz inne. W zakresie określenia potrzeb w rozwoju wolontariatu na uczelniach wyższych uczestnicy warsztatów odnosili się do 5 obszarów: rekrutacji i motywacji wolontariuszy, współpracy, integracji wolontariuszy, promocji i upowszechniania, koordynacji działań wolontariuszy na uczelni, współpracy z partnerami. W zakresie określenia potrzeb koordynatorów i organizatorów wolontariatu uczestnicy warsztatów odnosili się do 4 obszarów: rekrutacji wolontariuszy oraz ich motywowania, sieciowania i współpracy różnych partnerów, organizacji wolontariatu.

Potrzeby w zakresie wsparcia merytorycznego oraz techniczne

Począwszy od najmłodszych stażem wolontariuszy, skończywszy na doświadczonych koordynatorach i organizatorach wolontariatu, każda z grup podkreśla chęć swojego rozwoju, zwiększania wiedzy i kompetencji, wymiany doświadczeń, inspiracji. W zależności od doświadczenia, to wsparcie przybiera inną formę. To, co łączy wszystkie grupy respondentów diagnozy, to przede wszystkim potrzeba wymiany doświadczeń, integracji, spotkań sieciujących dla wolontariuszy oraz koordynatorów i organizatorów. Podczas diagnozy zebrano potrzeby uczestników co do konkretnych merytorycznych form wsparcia, wskazanych głównie w trakcie wywiadów pogłębionych. Badani, w każdej z grup, wypowiedzieli się także w kwestii tego, jak można usprawnić ich codzienną działalność, odnosząc się do dotychczas podjętych już działań oraz sugerując wprowadzenie pewnych rozwiązań technicznych.

Organizacja wolontariatu w Poznaniu w opinii badanych

Diagnoza pokazała, że nie ma wśród badanych jednego wspólnego zdania na temat tego, jak powinna wyglądać organizacja wolontariatu w Poznaniu  i kto powinien pełnić kluczowe role. Potrzeby mieszkańców w tym zakresie są zróżnicowane. Przedstawiciele poszczególnych badanych grup byli jednak zgodni co do tego, że w mieście powinno funkcjonować miejsce - na kształt biura wolontariatu nazywane roboczo w badaniu centrum wsparcia wolontariatu lub centrum inicjatyw wolontariackich, które przejmie na siebie koordynację działań wolontariackich w większym stopniu. Miejsce to powinno być pierwszym źródłem informacji dla mieszkańców w sprawie wolontariatu. Takie miejsce sygnowałoby w Poznaniu wspólną, kompleksową ofertę wolontariatu. Zdaniem badanych mieszkańców istotne jest, aby sfera wolontariatu, którą może wzmacniać wiele podmiotów, miała swoje (wyodrębnione) miejsce w strukturze działań społecznych i nie była łączona np. ze wsparciem organizacji pozarządowych, do czego powołane zostało Poznańskie Centrum NGO.

Promocja i upowszechnianie wolontariatu

Badanie wykazało bardzo dużą rolę promocji i upowszechniania, które są jednym z ważniejszych czynników budowania świadomości nt. wolontariatu, dotarcia z informacją do mieszkańców, a tym samym pozyskania nowych wolontariuszy dla organizacji/instytucji.

Współpraca międzysektorowa na rzecz wolontariatu

Badania podkreśliły konieczność organizacji działań służących budowaniu współpracy międzysektorowej. Rola Poznania w organizacji wolontariatu zakłada silną współpracę z innymi podmiotami. Zdaniem badanych są to w szczególności: organizacje pozarządowe, szkoły, firmy, uczelnie wyższe, szpitale, jednostki miejskie.

Więcej informacji znajdą Państwo w szczegółowym raporcie poniżej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej