Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

7 listopada 2023 roku Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę Nr XCII/1784/VIII/2023 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.

Celem głównym Programu jest poszerzanie zakresu partnerstwa Miasta z Organizacjami Pozarządowymi oraz rozwijanie form współpracy.

Dokument został stworzony wspólnie z organizacjami pozarządowymi. 

Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji:

1. Projekt Programu na 2024 rok powstał na bazie Programu na 2023 rok.

2. Współtworzenie Programu odbywało się w dwóch etapach, z których pierwszy realizowany był od 19 czerwca do 31 lipca 2023 roku, natomiast drugi od 8 września 2023 roku do momentu wprowadzenia projektu uchwały Rady Miasta Poznania na sesję.

3. Organizacje Pozarządowe oraz komisje dialogu obywatelskiego miały możliwość włączenia się we współtworzenie Programu poprzez nadsyłanie od 19 do 30 czerwca 2023 roku proponowanych zadań priorytetowych oraz propozycji i sugestii dotyczących zagadnień, które powinny być zawarte w Programie.

4. Wszystkie propozycje zebrane od Organizacji Pozarządowych zostały przekazane wydziałom merytorycznym Urzędu Miasta Poznania.

5. Poszczególne wydziały Urzędu Miasta Poznania odnosiły się do propozycji priorytetowych zadań publicznych oraz przedstawiały priorytetowe zadania publiczne planowane do realizacji w 2024 roku.

6. Od 8 do 23 września 2023 roku trwały konsultacje społeczne projektu Programu na stronie internetowej Miasta Poznania zgodnie z uchwałą Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje prowadzone były w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres;

2) przekazania projektu Programu do konsultacji ciałom doradczym i konsultacyjnym.

7. Do Urzędu wpłynęły 3 uwagi zgłoszone przez Organizacje Pozarządowe, które uwzględniono w całości.

8. Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt Programu. Komisje dialogu obywatelskiego nie wniosły zastrzeżeń do dokumentu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej