Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Współtworzenie Programu odbywało się w dwóch etapach, z których pierwszy realizowany był w okresie od 11 czerwca do 24 sierpnia 2021 roku, natomiast drugi w okresie od 25 sierpnia do momentu wprowadzenia projektu uchwały Rady Miasta Poznania na sesję.

Organizacje Pozarządowe, Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisje Dialogu Obywatelskiego miały możliwość włączyć się we współtworzenie Programu poprzez nadsyłanie w okresie od 11 czerwca do 10 lipca 2021 roku proponowanych zadań priorytetowych oraz propozycji i sugestii, które powinny być zawarte w Programie. 22 czerwca odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Urząd Miasta Poznania, które poświęcone było ww. zagadnieniu. W okresie od 28 czerwca do 5 lipca 2021 roku przedstawiciele Organizacji Pozarządowych mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania w ramach działania pn. "Kwadrans dla współpracy". Wszystkie propozycje zebrane od Organizacji Pozarządowych zostały przekazane wydziałom merytorycznym Urzędu Miasta Poznania. Poszczególne wydziały Urzędu Miasta Poznania odnosiły się do propozycji priorytetowych zadań publicznych oraz przedstawiały priorytetowe zadania publiczne planowane do realizacji w 2022 roku.

Od 25 sierpnia do 8 września 2021 roku trwały konsultacje społeczne projektu Programu na stronie internetowej Miasta Poznania zgodnie z uchwałą Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje prowadzone były w formie:

1)        zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres;

2)        przekazania projektu Programu do konsultacji ciałom doradczym i konsultacyjnym.

Do Urzędu wpłynęło 31 uwag zgłoszonych przez Organizacje Pozarządowe, z których odrzucono 6, natomiast pozostałe uwzględniono w całości lub częściowo. Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej