Obiekty małej architektury

WAŻNE 

Po wejściu w życie Uchwały NR LXXXVIII/1671/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2023 r.  w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania nadrzędnie obowiązują jej zapisy dotyczące obiektów małej architektury w stosunku do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 


DEFINICJA

Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a)      kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b)      posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)      użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, art.3, pkt 4


ZAPISY SZCZEGÓŁOWE

Uchwała NR LXXXVIII/1671/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2023 r.  w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania:

§ 8

W zakresie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w obszarach: staromiejskim, centrum i historycznych dzielnic, zurbanizowanym oraz przyrodniczym ustala się:

1) lokalizowanie obiektów małej architektury o wysokości nie większej niż 5 m;

2) stosowanie powszechnie przyjętych materiałów budowlanych, w szczególności szkła, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych, drewna, metali i ich kompozytów.


OKRESY DOSTOSOWAWCZE

§ 10 (...)

5. Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków w niej określonych.