Przeniesienie decyzji

Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy:

1) oświadczenie:

a)    o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,

b)    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

2) zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana.

Zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę, po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie dotychczasowy i nowy inwestor.

Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być również  przeniesione na rzecz nowego inwestora  w drodze decyzji (wskazane powyżej regulacje stosuje się odpowiednio).