Rezerwaty przyrody w Poznaniu

Rezerwat przyrody: Jest to obszar objęty prawną ochroną dla zachowania ekosystemów naturalnych lub półnaturalnych mających istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych. Wyróżnia się rezerwaty: ścisłe (wykluczenie jakiejkolwiek ingerencji człowieka) i częściowe (dopuszczone pewne zabiegi gospodarcze).

W Poznaniu istnieją 2 rezerwaty przyrody, łącznie zajmują one około 56 ha, co stanowi 0,2 % powierzchni miasta Poznania (26.185 ha).

Obszar chronionego krajobrazu- obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary przeznaczone głównie na rekreację.

Sieć obszarów Natura 2000 - program utworzenia w krajach UE wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody, obejmuje obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Użytki ekologiczne: To jedna z form ochrony przyrody polegająca na zabezpieczeniu fragmentu ekosystemu mającego znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i siedlisk, np.:

  • naturalnych zbiorników wodnych,
  • śródpolnych i śródleśnych "oczek wodnych",
  • kęp drzew i krzewów,
  • bagien,
  • torfowisk,
  • wydm,
  • starorzeczy,
  • wychodni skalnych,
  • skarp,
  • kamieńców i nie użytkowanych gospodarczo płatów roślinności.

W Poznaniu istnieje 10 użytków ekologicznych.

Pomnik przyrody: Objęty ochroną prawną twór przyrody żywej (pomnik przyrody ożywionej) lub nieożywionej (pomnik przyrody nieożywionej) bądź ich zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami naukowymi, krajobrazowymi, historyczno-pamiątkowymi, kulturowymi lub estetycznymi.

W Poznaniu znajduje się 37 pomników przyrody, w tym 20 szt.  stanowią pojedyncze drzewa, 8 alei i 4 grupy drzew o łącznej liczbie 898 drzew. Ponadto pomnikami przyrody są 3 głazy narzutowe.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej