Architectus civitatis nostrae

Jednym z najważniejszych wyzwań dla Poznania jest obecnie przeciwdziałanie spadkowi liczby jego mieszkańców. Wyzwanie to jest wymienione wśród priorytetowych działań Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, przyjętej uchwałą Nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 r.

Budowa w granicach miasta dużej liczby budynków mieszkalnych i usługowych o oryginalnej architekturze i funkcjonalnych rozwiązaniach, a także zespołów takich budynków w interesujących i przyjaznych dla mieszkańców układach urbanistycznych, jest jednym z istotnych elementów, które niewątpliwie sprzyjają zahamowaniu tych niekorzystnych tendencji. Dotyczy to nie tylko inwestowania na terenach do tej pory niezabudowanych, ale także przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, rewaloryzacji i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.

Wysiłek organizacyjny i ryzyko finansowe budowy nowych obiektów podejmują przedsiębiorcy. Fakt ten jest bardzo rzadko postrzegany w pozytywnym aspekcie i z tego punktu widzenia eksponowany.

Nagrodę Architectus civitatis nostrae (Budowniczy naszego miasta) ustanawia się, aby podkreślić i zwrócić uwagę na dokonania najlepszych przedsiębiorców budujących w Poznaniu, wskazując na ich sprawność organizacyjną, rzetelność i uczciwość, a także troskę o dobro wspólne.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej