Komunikat z 17 maja 2019 r.

Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów powszechnych w kadencji 2020-2023.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Komunikat z 17 maja 2019 r.

Zmiana wysokości rekompensaty dla ławników

Od 10 sierpnia 2018 r. wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 2,64 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Zgodnie z art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które wynosi (za II kwartał 2018 r.) 4 521,08 zł, a rekompensata pieniężna dla ławnika odpowiednio 119,35 zł brutto.

Koszty wypłaty rekompensaty ponosi Skarb Państwa.


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z 2 lipca 2018 r.

Informacja o zwrocie dokumentów kandydatów na ławników

Urząd Miasta Poznania informuje, że od dnia 2 lipca 2018 r. istnieje możliwość osobistego odbioru kart zgłoszeniowych składanych przez kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu (z wyjątkiem tych kandydatów, którzy zostali wybrani do pełnienia funkcji ławnika).

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy odebrać do dnia 27 sierpnia 2018 r. Po upływie tego terminu dokumenty podlegają zniszczeniu (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia).

W tym celu należy zgłosić się do p. 170 w budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (tel. 61 878 5217, 61 878 5379, 61 878 5256).