Komunikat z 20 lutego 2019 r.

Wkrótce (maj/czerwiec 2019 r.) rozpocznie się nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie. Proszę o częste sprawdzanie strony inetrnetowej.Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w tej roli.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Komunikat z 19 lutego 2019 r.

Urząd Miasta Poznania informuje, że zakończono nabór kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) na kadencję 2016-2019, wybieranych przez Radę Miasta Poznania.

Zgodnie z procedurą, wobec kandydatów na ławników należy zasięgnąć informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Następnie Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników przystąpi do pracy, a swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie, Przewodniczący Zespołu przedstawi na sesji Rady Miasta, na której Rada dokona wyboru ławników.

Wkrótce (maj/czerwiec 2019 r.) rozpocznie się natomiast nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2024. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Komunikat z 5 września 2018 r.

Zmiana wysokości rekompensaty dla ławników

Od 10 sierpnia 2018 r. wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 2,64 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Zgodnie z art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które wynosi (za II kwartał 2017 r.) 4 220,69 zł, a rekompensata pieniężna dla ławnika odpowiednio 111,43 zł brutto.

Koszty wypłaty rekompensaty ponosi Skarb Państwa.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Komunikat z 16 sierpnia 2018 r.

Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy)

Urząd Miasta Poznania informuje, ze rozpoczyna się rekrutacja kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy). Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu Rada Miasta Poznania powinna wybrać 17 ławników na kadencję 2016-2019.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników mija 31 stycznia 2019 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Komunikat z 2 lipca 2018 r.

Wykaz ławników wybranych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

W dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Miasta Poznania dokonała wyboru uzupełniającego ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2016-2019. Uchwała Nr LXIX/1247/VII/2018 wraz z załącznikiem - znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki".

Załączniki


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z 2 lipca 2018 r.

Informacja o zwrocie dokumentów kandydatów na ławników

Urząd Miasta Poznania informuje, że od dnia 2 lipca 2018 r. istnieje możliwość osobistego odbioru kart zgłoszeniowych składanych przez kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu (z wyjątkiem tych kandydatów, którzy zostali wybrani do pełnienia funkcji ławnika).

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy odebrać do dnia 27 sierpnia 2018 r. Po upływie tego terminu dokumenty podlegają zniszczeniu (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia).

W tym celu należy zgłosić się do p. 170 w budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (tel. 61 878 5217, 61 878 5379, 61 878 5256).


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z 2 lipca 2018 r.

Informacja o trybie powiadamiania o wyborze na ławnika sądu powszechnego

Stosownie do art. 164 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich ślubowanie według roty ustalonej dla sędziów, z odpowiednią zmianą.

Zaś zgodnie z § 3 po odebraniu ślubowania prezes sądu wpisuje ławnika na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania i wydaje mu legitymację.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z 16 maja 2018 r.

w sprawie zakończenia naboru kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2016-2019

Urząd Miasta Poznania informuje, że zakończono nabór kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2016-2019, wybieranych przez Radę Miasta Poznania.

Zgodnie z procedurą, wobec pozostałych kandydatów na ławników należy zasięgnąć informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Następnie Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników przystąpi do pracy, a swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie, Przewodniczący Zespołu przedstawi na sesji Rady Miasta, na której Rada dokona wyboru ławników.