Organizacja akcji wyborczej

WYDAWANIE WZORÓW KART ZGŁOSZEŃ I WZORÓW NIEKTÓRYCH ZAŁĄCZNIKÓW

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników z terenu Poznania do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (wraz z wzorami niektórych załączników) są dostępne w zakładce: "Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki" oraz w pokojach: 144 i 170 (pierwsze piętro) Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17.

Dodatkowo informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać pod nr tel. POZnan*KONTAKT 61 646 33 44.

druki znajdziesz tutaj


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników z terenu Poznania do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy przyjmuje: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania (siedziba: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 144 i 170).

Organy i podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych mogą składać karty zgłoszeń kandydatów na ławników w godzinach pracy Urzędu oraz za pośrednictwem poczty.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników mija 30 czerwca 2019 r.


OPINIOWANIE KANDYTATÓW NA ŁAWNIKÓW

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta Poznania powołuje Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu, który przedstawi na sesji Rady, na której będą przeprowadzane wybory, swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

WYBORY ŁAWNIKÓW

Ławników do sądów powszechnych z terenu Poznania wybiera Rada Miasta Poznania - w głosowaniu tajnym.

Wybory ławników na kadencję 2020-2023, odbędą się w możliwie najszybszym terminie na sesji Rady Miasta Poznania, nie później niż do końca października 2019 r.