Organizacja akcji wyborczej

WYDAWANIE WZORÓW KART ZGŁOSZEŃ I WZORÓW NIEKTÓRYCH ZAŁĄCZNIKÓW

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników z terenu Poznania do Sądu Okręgowego w Poznaniu (wraz z wzorami niektórych załączników) są dostępne w zakładce: "Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki" oraz w pokojach: 144 i 170 (pierwsze piętro) Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17.

Dodatkowo informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać pod nr tel. Poznan*Kontakt 61 646 33 44.

druki znajdziesz tutaj


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników z terenu Poznania do Sądu Okręgowego w Poznaniu przyjmuje: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania (siedziba: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 144 i 170).

Organy i podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych mogą składać karty zgłoszeń kandydatów na ławników w godzinach pracy Urzędu oraz za pośrednictwem poczty.


OPINIOWANIE KANDYTATÓW NA ŁAWNIKÓW

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta Poznania powołuje Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu, który przedstawi na sesji Rady, na której będą przeprowadzane wybory, swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

WYBORY ŁAWNIKÓW

Ławników do sądów powszechnych z terenu Poznania wybiera Rada Miasta Poznania - w głosowaniu tajnym.

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019, odbędą się w możliwie najszybszym terminie na sesji Rady Miasta Poznania. Dokładna data wyborów ławników zostanie podana w późniejszym czasie.