Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla miasta Poznania

Plan operacyjny ochrony przed powodzią jest dokumentem określającym zakres działań podmiotów zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe na terenie Poznania od momentu wystąpienia zagrożenia  powodziowego do usunięcia skutków powodzi.

W planie uwzględniono najważniejsze podmioty, które biorą udział w ochronie przeciwpowodziowej lub udzielają wsparcia w działaniach w trakcie wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Plan zawiera również działania zmierzające do ochrony ludności i mienia przy lokalnych podtopieniach.

Podstawy prawne opracowania planu.

Zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) "Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy".

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) "Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy".

Miasto Poznań jest gminą, ale realizuje również zadania powiatu dlatego oba wyżej przytoczone przepisy mają zastosowanie.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej