System wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania

W celu zapewnienia  zapewnienia   wykrywania i  alarmowania ludności Miasta Poznania o zagrożeniach oraz przekazywania zasad zachowania się w sytuacji ich wystąpienia, na terenie miasta Poznania utworzono system wykrywania i alarmowania (SOA).

Do głównych zadań SOA należą:

1) monitorowanie zagrożeń przy współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz prowadzącymi akcje ratownicze;

2) ocena, analiza i prognozowanie zagrożeń występujących na terenie miasta;

3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;

4) zapewnienie przepływu informacji w zakresie występowania zagrożeń;

5) zapewnienie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

6) zapewnienie przepływu informacji na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zakres odpowiedzialności podmiotów wchodzących w skład SOA:

1) Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania - prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem SOA, monitoruje i analizuje zagrożenia. Utrzymuje stałą łączność z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i centrami zarządzania kryzysowego sąsiednich powiatów;

2) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komenda Straży Miejskiej Miasta Poznania - monitorują zagrożenia na terenie miasta Poznania, przyjmują informacje od ludności, przekazują komunikaty ostrzegawcze oraz powiadamiają CZK Miasta Poznania o aktualnej sytuacji;

3) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu - dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej na obszarze miasta Poznania i w przypadku wystąpienia zagrożenia, na bieżąco przekazuje informacje do CZK Miasta Poznania;

4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania - przekazuje do CZK Miasta Poznania informacje o zagrożeniach katastrofą budowlaną;

5) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu - przekazuje do CZK Miasta Poznania informacje o powstałych zagrożeniach epidemiologicznych na terenie miasta Poznania;

6) zakłady pracy posiadające niebezpieczne substancje chemiczne - przekazują informacje do CZK  Miasta Poznania o zagrożeniach spowodownych uwolnieniem niebezpiecznych substancji, które mogą zagrażać okolicznej ludności.


Zadania SOA realizuje się za pomocą technicznych systemów ostrzegania i alarmowania, w skład których wchodzą:

a) System Informacyjny SMS:

Służy do przesyłania wiadomości tekstowych o zagrożeniach na telefony komórkowe. Jest to nowoczesne i skuteczne narzędzie oparte o możliwości przesyłu informacji, jakie daje telefonia komórkowa. Umożliwia on tworzenie dwóch rodzajów grup odbiorców sms, tzw. grup zamkniętych wykorzystujących telefony służbowe (np. członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Poznania, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, przedstawiciele mediów) i grup otwartych tworzonych przez społeczeństwo miasta Poznania. Dopisanie do grupy otwartej następuje poprzez wysłanie na wskazany nr 4007 sms-a  z kodem osiedla. Grupy otwarte zostały utworzone zgodnie z nazwami osiedli - co umożliwia bardziej precyzyjne informowanie o zagrożeniu (wysłanie sms tylko do grupy osób zgodnej z miejscem wystąpienia zagrożenia). Otwartość grup polega na dobrowolnym przystąpieniu do grupy i możliwości rezygnacji z grupy w dowolnym czasie. Komunikat sms w systemie SerwerSMS.pl może być wysłany przez osobę uprawnioną z dowolnego komputera mającego dostęp do internetu lub z uprawnionych do tego telefonów komórkowych, co znakomicie zwiększa jego funkcjonalność. Główną funkcjonalnością tego systemu jest możliwość dotarcia z wiadomością, w bardzo krótkim czasie do tysięcy abonentów.

http://www.poznan.pl/mim/main/ostrzegawczy-sms,p,26417.html

b) dźwiękowy system ostrzegania i alarmowania:

Obejmuje 132 punkty alarmowe mechaniczne oraz 13 syren elektronicznych. Jest to system bezprzewodowego-radiowego włączania/wyłączania, sterowania, kontroli i odczytu stanu technicznego punktów alarmowych (syren). Główną jednostką systemu jest stacja bazowa, zlokalizowana w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania. System jest zintegrowany i dublowany za pomocą centrali alarmowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej