Udział wyborców z niepełnosprawnościami

Prawo do głosowania korespondencyjnego

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, mają prawo głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania należy zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 30 września 2019 r. (poniedziałek).

Dane teleadresowe Komisarza Wyborczego I w Poznaniu

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /8ay1l88xqv/skrytka

ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

numery telefonów:
61 854 13 35 oraz 61 852 22 52

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

dla osób niepełnosprawnych
dla osób niepełnosprawnych

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Prezydenta Miasta Poznania, najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do 4.10. 2019 r.

Realizacją procedury udzielania pełnomocnictw do głosowania zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2) lokalach okw znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Prezydenta Miasta Poznania telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek, w przypadku dopisania do spisu wyborców w obwodach na terenie Poznania, składa się w Urzędzie Miasta Poznania najpóźniej 8 października 2019 r.

Więcej informacji na temat dopisania do spisu wyborców w Poznaniu oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj.

Głosowanie  przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Natomiast obwodowa komisja wyborcza jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.