Rejestracja dziecka

W szpitalu, w którym urodziłaś dziecko, otrzymasz informator, w którym zawarte są następujące informacje:

 • termin stawiennictwa w USC;
 • o dokumentach koniecznych do zarejestrowania dziecka;
 • dotyczące wypłaty świadczenia zwanego "becikowym".

Zaświadczenie o przyjściu maleństwa na świat tzw. zgłoszenie urodzenia jest dostarczane przez szpital do właściwego USC. W przypadku urodzenia dziecka w Poznaniu, właściwym jest Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu przy ulicy Libelta, sala 140 - operacyjna.
Bobasowi możecie nadać maksymalnie dwa imiona.

Pamiętaj, zgłoszenie urodzenia zastępuje zameldowanie dziecka.

Urząd Stanu Cywilnego dokonuje zameldowania dziecka, niekoniecznie w Poznaniu.
USC automatycznie przesyła informację o pojawieniu się nowego obywatela do właściwej ewidencji ludności, gdzie od 2 do 6 tygodni trwa procedura nadania dziecku numeru PESEL. Nr PESEL odbiera się w Ewidencji Ludności w miejscu zameldowania dziecka.

Urodzenie dziecka zgłasza:

 • ojciec, albo matka dziecka
 • lekarz albo położna obecna przy porodzie
 • zakład opieki zdrowotnej, jeśli urodzenie nastąpiło w takim zakładzie
 • pełnomocnik - pełnomocnictwo musi być dokonane na piśmie i zawierać imię, jakie ma być nadane dziecku. Oprócz wymaganych dokumentów pełnomocnik musi mieć dowód osobisty swój i osoby, której jest pełnomocnikiem.

W zależności od stanu cywilnego matki do rejestracji noworodka wymagane są różne dokumenty.

Zgłoszenie urodzenia dziecka w USC w Poznaniu - opis sprawyRejestracja noworodka:

 1. Odbierz w szpitalu informator o czynnościach związanych z rejestracją dziecka.
 2. Jeśli w chwili urodzenia dziecka byliście małżeństwem, rejestracji malucha może dokonać sam ojciec dziecka, bez obecności matki. Pamiętaj jednak, aby przedstawić w urzędzie odpis aktu małżeństwa. Może oczywiście to uczynić również matka.
 3. Jeżeli w chwili urodzenia dziecka nie byliście małżeństwem, a ojciec dziecka chce uznać ojcostwo wobec dziecka, musicie oboje udać się do kierownika USC, gdzie ojciec i matka złożą oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa. W obu przypadkach rejestracji należy pamiętać o posiadaniu ważnych dowodów osobistych.Dokumenty: Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi) oraz karta ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego. Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację.
 4. Przed zgłoszeniem się do USC wybierzcie maksymalnie dwa imiona dla dziecka. Większej liczby urzędnik nie zarejestruje. Poza tym pamiętajcie, że w określonych sytuacjach kierownik USC może odmówić wpisania wybranego przez was imienia, jeżeli wybrane imię bądź imiona naruszają uregulowanie zawarte w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
 5. Właściwym do rejestracji dziecka jest USC miejsca jego urodzenia. Jeżeli dziecko urodzi się poza miejscem zamieszkania rodziców, np. w innej miejscowości, tam można dokonać jego rejestracji.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej