Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Placówka opiekuńczo- wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

        

Zgodnie z art. 80 ustawy o pomocy społecznej, dziecko powinno być kierowane do całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dopiero po wyczerpaniu innych możliwości pomocy rodzinie naturalnej lub zapewnienia mu rodzinnych form pieczy zastępczej. Pobyt w placówce powinien mieć charakter  przejściowy, tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub ustanowienia rodziny zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
  • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
  • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Rodzaje placówek opiekuńczo wychowawczych

a)     Placówki typu socjalizacyjnego wykonuje zadania opiekuńczo wychowawcze

b)     Placówki typu rodzinnego wykonuje zadania opiekuńczo wychowawcze

c)      Placówki typu interwencyjnego wykonuje zadania opiekuńczo wychowawcze, w tym:

  • sprawuje doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej,
  • przyjmuje dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki - na podstawie orzeczenia sądu, doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej, w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.