Jaki będzie skład społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych?

Ww związku z upływającą kadencją Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołany zostanie nowy skład Rady na lata  2020- 2024.
Do 29 września 2019 r., zachęcamy organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Miasta Poznania do zgłaszania po jednym przedstawicielu jako kandydatów na członków rady.

.
.

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Rada spośród swoich członków wybiera na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Do zakresu działania rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia zawierające krótką charakterystykę kandydata wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań.

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 2 pkt 9 i art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. Nr 1172)
  •  § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).