Ustawowa procedura uchwalania MPZP i etapy konsultacji społecznych

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - AKT PRAWA MIEJSCOWEGO

PLAN MIEJSCOWY OKREŚLA ZAMIERZENIA A NIE DECYDUJE O TERMINIE REALIZACJI.

PLAN MIEJSCOWY MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA.

PROCEDURA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCA Z ART. 17 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:

1. Wywołanie planu poprzez podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego.

I etap konsultacji społecznych

2. Zbieranie wniosków do projektu planu zakończone rozpatrzeniem wniosków przez Prezydenta Miasta (wzór nr 1 w załączeniu).

2. Sporządzanie projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej.

II etap konsultacji społecznych

4. Opiniowanie i uzgadnianie przez jednostki typu: Miejski Konserwator Zabytków, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, itp.

5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w czasie którego odbywa się dyskusja publiczna.

6. Zbieranie uwag do planu (wzór nr 2 w załączeniu) zakończone rozpatrzeniem uwag przez Prezydenta Miasta.

7. Uchwalenie planu przez Radę Miasta.

8. Ogłoszenie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz wejście planu w życie.

KONSULTACJE SPOŁECZNE NIE SĄ ELEMENTEM PROCEDURY PLANISTYCZNEJ OKREŚLONEJ PRZEZ USTAWĘ, MAJĄ MIEJSCE PRZED ETAPEM ZBIERANIA WNIOSKÓW (PRZED PKT 2) ORAZ PRZED OPINIOWANIEM (PRZED PKT 4).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej