Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024".

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu, w tym w szczególności cele i zadania, które realizowane będą do 2024 r. przez Miasto Poznań w celu wsparcia rodziców dzieci w wieku do lat 3 w wychowaniu i opiece oraz poprawy warunków i jakości instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) tworzy warunki rozwoju różnorodnych form opieki nad małymi dziećmi, umożliwiając rodzicom ich wybór oraz podjęcie pracy zawodowej. Określenie standardu poszczególnych form opieki, w tym kwalifikacji opiekunów oraz nałożenie na samorząd obowiązku rejestracji i nadzoru daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa.

Uchwałą Nr XXXIII/524/VII/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku Rada Miasta Poznania przyjęła "Poznański program opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2016-2020", który określa zakres partycypacji Miasta Poznania w rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz warunki wspierania rodzin, a także podmiotów prowadzących placówki opieki. Ze względu na termin realizacji Programu, a także zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, konieczne jest ustalenie celów i zadań na kolejny okres realizacji Programu. Wobec powyższego, zarządzeniem Nr 215/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 marca 2020 r., został powołany Zespół ds. "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2021-2024". Skład zespołu tworzyli: specjaliści działający w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy urzędu oraz radni.

Cele i zadania ujęte w programie realizowane będą przez najbliższe 4 lata. Działania podejmowane przez Miasto Poznań mają na celu możliwie jak najlepsze wspieranie rodzin, w tym umożliwienie rodzicom godzenia życia zawodowego z rodzinnym poprzez rozwój form opieki nad dziećmi oraz podwyższanie standardów jakości opieki i edukacji, jak również wspieranie działalności podmiotów przyczyniających się do rozwoju sieci różnorodnych form opieki nad dziećmi.

Uwagi i propozycje do projektu Programu można składać w terminie od 11 do 24 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie załączonego poniżej formiularza i przesłanie go na adres mailowy: projekt_dzieci@um.poznan.pl.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest Oddział Programów Rodzinnych i Senioralnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 61-878-40-29, 61-878-54-29. 

Zaprszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej