Cel ustanowienia standardów

Wprowadzenie w życie Standardów ochrony ptaków służyć ma uporządkowaniu zasad utrzymania siedlisk ptaków i nietoperzy objętych ochroną gatunkową i tym samym poprawie warunków ich bytowania w miejskiej przestrzeni architektonicznej. Standardy mają na celu wskazanie rozwiązań zapobiegawczych, minimalizujących oraz kompensujących niekorzystne dla ptaków i nietoperzy zmiany, służących zachowaniu i odtworzeniu ich siedlisk oraz poprawie warunków rozrodu i zimowania tych zwierząt. 

Celem wprowadzenia Standardów jest również usprawnienie komunikacji i współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą na etapie planowania i realizacji prac budowlanych, poprzez określenie zasad przygotowywania ekspertyz przyrodniczych umożliwiających zachowanie i utrzymanie na obiektach siedlisk gatunków objętych ochroną prawną. Wskazano warunki, jakie muszą być spełnione, aby inwestor, przygotowując się do prac oraz w trakcie ich wykonywania, nie szkodził gatunkom chronionym, a w sytuacji koniecznej zapewnił rekompensatę utraconych siedlisk. Umożliwi to też ograniczanie ryzyka i skali przypadkowego zabijania zwierząt znajdujących się w schronieniach.


W dniu 2021-02-11 Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Bartosz Guss, podpisał zarządzenie nr 126/2021/P w sprawie standardów ochrony ptaków i nietoperzy w miejskiej przestrzeni architektonicznej w planowaniu i realizacji prac budowlanych, w tym remontowych i termomodernizacyjnych oraz odtwarzania siedlisk.

Standardy ochrony ptaków i nietoperzy zostały przygotowane we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych: dr. inż. Andrzejem Kepelem, dr. inż. Tomaszem Kniołą, mgr. Jakubem Kotnarowskim oraz po konsultacjach z inż. Adamem Gatniejewskim i dr. hab. inż. Tadeuszem Mizerą. Były także zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Prace nad zarządzeniem trwały prawie rok, a podstawą do ich przygotowania były zapisy przyjęte w obowiązującym Programie ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020, z perspektywą do roku 2024. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej