Idea: Kultura Relacji

Poznański Program dla Kultury to dokument programowy, stanowiący efekt kilkumiesięcznej pracy, konsultacji i negocjacji poznańskiego środowiska kultury oraz mieszkańców, której celem było sformułowanie założeń strategii rozwoju kultury w Poznaniu na najbliższe 5 lat.

Punktem wyjścia dla Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 stała się uchwalona w dniu 24 stycznia 2017 r. Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+, w której obecność kultury jest wielowymiarowa. Z jednej strony, nie zawarto w niej odrębnego programu - jak to miało miejsce w Strategii Miasta Poznania do roku 2030 (program Kulturalny Poznań) -  poświęconego sektorowi kultury. Z drugiej strony, kultura obecna jest we wszystkich wyodrębnionych obszarach problemowych, takich jak: Silna Metropolia, Przyjazne Osiedla, Wspólnotowość i Dialog Społeczny, Zielone Mobilne Miasto i Nowoczesna Przedsiębiorczość.

Taka sytuacja, plasująca kulturę w niemalże każdym obszarze życia publicznego Miasta, kształtująca jego klimat, energię i temperament, zainspirowały Wydział Kultury do zaproponowania dokumentu stricte branżowego, konsultowanego ze środowiskiem oraz mieszkańcami. W rezultacie kilkunastu spotkań oraz setek dyskusji i wspólnej pracy różnych interesariuszy, potwierdziła się "wyjściowa" potrzeba: tworzenia kultury relacji, kultury codziennej, kultury dostępnej, dla której wspólnym mianownikiem jest rzetelna, konsekwentna i długofalowa edukacja kulturowa.

Punktem wyjścia stało się przekonanie, że działalność kulturalna to kluczowy obszar do kształtowania kompetencji kulturowych mieszkańców naszego miasta, stwarzania okazji do budowania więzi społecznych, bycia razem w bezpiecznych warunkach i podejmowania wspólnych działań. To jedna z niewielu przestrzeni spotkania wielu pozornie różnych i odległych sobie aktorów życia społecznego: samorządu, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, artystów, przedstawicieli instytucji, podmiotów komercyjnych oraz mieszkańców.

Kultura relacji (hasło przewodnie Programu) to także refleksja nad rolą kultury w rozwoju współczesnego miasta w sensie kształtowania kompetencji do świadomego funkcjonowania w życiu zbiorowym, ale także budowania rozpoznawalności Miasta w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

"Mamy ambicję zbudowania autorskiego poznańskiego sposobu zmieniania Miasta przez kulturę, pozbycia się kompleksów miasta usytuowanego pomiędzy dwoma poważnymi ośrodkami: Berlinem i Warszawą. Miasta, świadomego swojej historii, położenia, skali, swoich słabych i mocnych stron, otwartego i gotowego na wzmacnianie społecznego wpływu na procesy zarządzania Miastem." (źródło: Poznański Program dla Kultury)

Poznański Program dla Kultury jest efektem procesu i jako taki pozostaje otwartą strukturą, elastyczną na zmiany, nowe propozycje i rozwiązania. Podstawowym wyzwaniem Programu w momencie jego realizacji będzie rezygnacja z pozornej, wizerunkowej i jedynie wizyjnej deklaracji na rzecz faktycznej zmiany, wdrażanej konsekwentnie i sukcesywnie w ciągu najbliższych pięciu lat.