Krok po kroku z inwestycją

Planujesz realizację inwestycji, która ma służyć mieszkańcom? Chcesz zbudować sieć wodociągową, kanalizacyjną, oświetlenie lub nawierzchnię? Zróbmy to razem!

Na początku upewnij się czy teren, na którym będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta Poznania  (informacje te pozyskasz w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań), ponieważ przedsięwzięcia dotyczące budowy nawierzchni, chodnika oraz oświetlenia są możliwe tylko na terenie stanowiącym własność miasta.               

Inaczej jest przy budowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych. W tym przypadku możliwe jest wykonanie inwestycji na terenie prywatnym, jednakże niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego dotyczącego prawa użytkowania ustanowionego na rzecz Aquanet SA.

Zdecydujcie w jakiej formie prawnej będziecie działać. Możecie wybrać sposób bezpośredni lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - fundacji i stowarzyszeń, jak również za pośrednictwem podmiotów: stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie warunków technicznych dla planowanej inwestycji, w zależności od jej rodzaju:

-nawierzchnia, oświetlenie - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,

-sieć wodociągowo - kanalizacyjna - Aquanet S.A. ul Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Do wykonania prac będziecie potrzebować kosztorysu inwestorskiego określającego szacunkową wartość robót budowlanych. Możecie wykonać go sami bądź zlecić jego przygotowanie wykonawcy robót, a następnie zatrudnijcie projektanta, który przygotuje dla Was projekt budowlany.

Złóżcie wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pokój 310, 311.

Podpiszcie umowę z Miastem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Jeśli Wasza inwestycja przekracza wartość 130 000 zł netto, (159 900,00 złotych brutto) musicie wyłonić wykonawcę robót zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w tzw. trybie podstawnym, w którym zamawiający udziela zamówienia,                     a w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Następnie zamawiający ma możliwość:

1) wybrania najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji,

2) negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość,

3) negocjacji treści ofert złożonych w celu ich ulepszenia.

W przypadku inwestycji, których wartość mieści się w przedziale 30 000 - 130 000 zł netto musicie dokonać rozeznania rynku. Polega ono na skierowaniu zapytania ofertowego w formie pisemnej do takiej liczby wykonawców (nie mniejszej niż 3), która zapewni konkurencję i wybór najkorzystniejszej oferty.